bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Norrbotten

Nu står även Svenska Kennelklubben bakom Jägareförbundets kritik mot Renmarkskommittén. Foto: Magnus Hansson

Organisationer med över 800 000 medlemmar stödjer Jägareförbundets kritik mot Renmarkskommittén

Närmare 800 000 medlemmar står nu tydligt bakom Svenska Jägareförbundets skriftliga begäran om ändring av Renmarkskommitténs direktiv. Detta via en så kallad hemställan till regeringen att fatta beslut som tillser alla svenska medborgares lika rättigheter nu och för framtida generationer. Nu har även Svenska kennelklubben med ungefär 270 000 medlemmar lämnat in en liknande hemställan till Landsbygdsministern och regeringen.

Daniel Widman, ordförande i Jägareförbundet Norrbotten

2023-03-19

Likt Jägareförbundets hemställan lyfte Svenska Kennelklubben sin oro och pekar på brister i utredningens sammansättning bland gruppen med sakkunniga kopplade till Renmarkskommittén. I sakkunniggruppen finns företrädesvis samiska intressen representerade. Man anser att gruppen av sakkunniga inte har rimlig proportion då utredningens direktiv även ska tillse övriga intressen rättigheter.

 https://www.sportfiskarna.se/portals/sportfiskarna/PDF/fiske/Fj%C3%A4llfiske/2022-HEMST%C3%84LLAN-221115.pdf?ver=2022-11-21-135510-783

Svenska Jägareförbundet tillsammans med LRF och Sportfiskarna har sen tidigare tydliggjort de brister som föreligger i arbetet i Renmarkskommitténs arbete. Särskilt när det gäller avsaknaden av relevanta nyckeltal och konsekvensanalyser, avsaknaden av efterlevnad av riksdagens uttalande om hänsyn till alla andra gruppers rättigheter och avsaknaden av folkrättsliga analyser samt definition av 'det samiska folket'.

Utredningens ordförande Erik Runesson har trots dessa brister arbetat fram förslag som presenterats till parlamentariker, utan erforderliga underlag. Utifrån detta ska man sedan besluta om lagförslag för en enligt Runesson tillfällig lagstiftning. Om denna antas riskerar den sannolikt att bli permanent, baserat endast på utvalda fakta. Våra parlamentariker får inte möjlighet att se hela bilden klart innan de förväntas ta beslut vilket riskerar vår demokrati och medborgares lika rättigheter.

Jägareförbundets, LRF:s och Sportfiskarnas hemställan som representerar 500 000 medlemmar har fortfarande idag inte besvarats av regeringen utan bereds fortfarande.

Svenska kennelklubben skriver i sin hemställan att, 'Vi vill värna den svenska traditionen att kunna samsas om våra naturresurser i Sverige, en tradition som på många sätt är unik, i och med vår allemansrätt. Vi menar att den bästa vägen framåt är om vi även i fortsättningen kan fortsätta att samsas i Sverige.'


Svenska Jägareförbundet tillsammans med Svenska Kennelklubben lyckades efter lång tids arbete 2020 få den svenska jakten med lös hund med på listan över immateriella kulturarv i Sverige. Detta visar på just den långa tradition vi har i Sverige att nyttja och ta ansvar för vår gemensamma natur och våra vilda djur.

Representanter för Kennelklubben skriver vidare att, 'Livet med hund är för många en förutsättning för att bo i norra Sverige. ”Svenska Kennelklubben anser därför att det är viktigt att utredningen verkligen tar alla medborgares intressen i beaktande, däribland våra medlemmars intressen. Det kan bara göras om alla berörda verkligen får komma till tals, på̊ någorlunda lika villkor.

Vi menar att målet måste vara att alla människor som bor i de aktuella områdena ska kunna samexistera och samarbeta.'
Även Norrbottens kommuner är tydliga i sin kritik och har i offentliga uttalanden vid flera tillfällen uttalat om vikten att alla medborgare ska ha kvar samma rätt till jakt och fiske, då detta är en så viktig del av allas kultur, arv och livsstil.


'Det är viktigt att det slutgiltiga förslaget även säkrar allmänhetens tillgång till jakt och fiske på statens mark. Friluftslivet i allmänhet, och jakt och fiske i synnerhet, är faktorer som gör Norrbotten attraktivt, säger Claes Nordmark, som kritiserar Renmarkskommittén.'


Det är nu viktigare än någonsin att vi alla vågar prata med våra politiker, ta del av information i allmänhet och att vi börjar analysera hur detta kan påverka markägares rättigheter att förfoga om sin egen mark. Samt att vi vågar diskutera om etnicitet eller yrkesval år 2023 ska ge begränsa andra intressens rättigheter för våra framtida generationer.

Jägareförbundets arbete har hela tiden fokuserats på att säkra fortsatta rättigheter för alla bosatta i Sverige utan att begränsa någon rätt och vi står upp och kommer inte backa från våra hjärtefrågor.

1. Jakt- och fiskerätten ska vara knuten till markägandet, detta ska förstås även gälla där svenska staten är markägare.
2. Staten i egenskap av markägare även ska förvalta jakt- och fiskerätten.
3. Småviltjakt och fiske på statens marker ovan odlingsgränsen i Norr- och Västerbotten samt på renbetesfjällen i Jämtland i första hand ska upplåtas till jägare och fiskare bosatta i Sverige.

Vi och Kennelklubben menar därför att det för närvarande råder alltför stor osäkerhet kring den uppfattade legitimiteten i deluppdraget. Datumet bör därför skjutas fram och hela resultatet redovisas samtidigt den 20 maj, 2025.
Beslut, lagar och regler som fattas idag måste beslutas med respekt, ansvar och med syfte att tillse allas rättigheter och samhället möjligheter till fortsatt utveckling.
Nu måste alla välja att agera objektivt och behandla alla intressen lika – även om det är jobbigt.

/Daniel Widman
Ordförande Jägareförbundet Norrbotten

Tillbaka till överblick