bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Foto: Oscar Lindvall

Viltövervakning och viltdata

 

Viltdata.se är en plattform för områdesvis information om tillstånd, utveckling, förvaltning och jakt på de jaktbara viltstammarna.

Jägares direkta rapportering ger underlag till de presenterade sammanställningarna. Vem som helst är sedan välkommen att ta del av detta.

Ytterligare typer av sammanställningar från Sveriges alla jaktbara viltarter presenteras successivt eftersom Viltdata utvecklas kontinuerligt.

Huvudsyftet med Viltdata är att öka kunskapen om viltstammarna!

Viltövervakning

Viltövervakning är att kontinuerligt följa viltstammarnas utveckling och tillstånd. Det är en mycket viktig del i Svenska Jägareförbundets verksamhet eftersom den dels är ett kunskapsunderlag för viltskötseln och dels är en del av miljöövervakningen.

Viltövervakning bedrivs genom att följa populationsförändringar, förekomst av viltsjukdomar, miljögifter, skador orsakade av vilt etc. Huvudansvaret för verksamheten ligger hos forskningsavdelningens viltövervakningsenhet som sammanställer, analyserar och redovisar resultaten.

Svenska Jägareförbundets viltövervakning

Idag består Jägareförbundets viltövervakning av:

  • Att utvärdera insamlade viltrapporter för alla jaktbara arter.
  • Att bygga ett system för tillgångsstatistik som bidrar till en effektiv skötsel av klövviltet, en god kunskap om björn-, lo- och vargstammarna samt ett gott index för övrigt vilt.
  • Att integrera viltövervakningen i den svenska miljöövervakningen.

Länsjaktvårdsföreningar, jaktvårdskretsar och jaktvårdsenheter (jaktvårdsområden, jaktlag, skogsbolag) bidrar till viltövervakningen med avskjutningsrapporter och olika typer av inventeringar.

Resultaten från viltövervakningen används på flera nivåer:

  • Lokalt krävs data över framför allt klövviltets utveckling för att anpassa jakten till uppsatta mål.
  • På nationell nivå kan viltövervakningen fånga upp förändringar hos viltstammarna som kan leda till ändrade jakttider eller specifika skötselåtgärder.
  • De flyttande viltarterna är en gemensam internationell resurs. Bedömningar görs av arternas status och kan resultera i förslag till förändringar i olika länders jakttider och jaktsätt. 

2013-01-24 2023-12-20