Faktafel i den norska rapporten - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Enligt BirdLife Norge ansluter inte Projekt Fjällgås utsättningsfåglar till de vilda fjällgässen. På fotot ses en fjällgåsflock från övervintringsplats i Holland 2017. Flocken består av utsättningsfåglar från 2016, utsättningsfågel från 2013, utsättningsfågel 2014 och vilda fjällgäss. Över 40% av fåglarna i fjällgåsflockarna är idag utsättningsfåglar från 2013 eller senare. Foto: Hans Gebius

Faktafel i den norska rapporten

 

Nedanstående tabell innehåller ett urval av de sakfel och märkligt vinklad information som återfinns i den norska rapporten. Här inriktar vi oss på specifika områden och utelämnat längre resonemang som skulle ta stor plats att beskriva. Några av dessa längre resonemang finns dock beskrivna i egna länkar på denna sida. 

Aktuella sidor i den norska rapporten

Uppgift enligt norska rapporten

Kommentar från Projekt Fjällgås

49, 85, 87-89, 100, 108-109, 118

 

Hybrider med vitkindad gås.

 1. Fel antal
 2. Har setts i häckningsområdet
 3. Andra generations hybrider existerar
 4. 10,5 – 14.6 % av den svenska pop. är hybrider
 5. Genflöde finns från hybrider till fjällgäss

 

 
 1. Antal överdrivna. Flockar med 2K+ fåglar ofta tolkade som kullar. Antalet 2K+ fåglar underskattat något år.
 2. Fel. Inga hybrider norr om 63°50´N (Krokom) dvs 36 mil från häckningsområdet
 3. Inga bekräftade fall. En hybridhona sågs på bo 2010 i vitkindad gåskoloni.
 4. Fel. Hybriderna visar inget intresse för fjällgäss och fjällgäss ser hybriderna som vitkindade gäss
 5. Påståendet saknar stöd

42,99

Svenska fjällgäss vistas på jordbruksmark och riskerar därmed bli en problemart (pest species)

Svenska fjällgäss påstådda högre preferens för jordbruksmark inte belagd. Otroligt långsökt att fjällgässens eventuella skador skulle bli till ett problem

46, 55, 102,103

Grågåsgener fanns i det gamla svenska avelsbeståndet och därmed i dagens svenska fjällgåsbestånd

Fel. Inga grågåsgener har hittats i det gamla avelsbeståndet.

102,105, 106, 107

Svenska fjällgäss föredrar jordbruksmark och det är onaturligt

 1. Använt fotografier från Holland som källa
 2. Övervintringsområden i Holland beskrivs som jordbruksmark
 3. Att söka föda på jordbruksmark kan vara negativt för reproduk-tionen hos gäss

Skillnader mellan norska, svenska eller ryska fjällgäss i habitatval är inte studerat.

 1. Att bedöma miljön genom fotografier ger inte korrekt information.
 2. Stämmer inte. Det rör sig om extensivt skött gräsmark i naturreser-vat med en skötsel anpassad för fjällgås.
 3. Osannolikt med tanke på den stora tillväxten i dagens gåsstammar

18

WWF gav rådet att lägga ner Projekt Fjällgås vid sin utvärdering 1993

Fel. Utredaren (Kjell Larsson) gav rådet att lägga ner eller öka utsättningarna kraftfullt

120

Den oberoende genetikern Lacy (2005), var en beställning av ”utsättningsintressen”

Fel. Lacy anlitades av CMS då genetisk kompetens saknades.

80, 99

Utsättningar sker i Hudiksvall sedan 2013.

Fel. Utsättningar gjordes 2013 av 8 hanar, men upprepades ej då resultaten inte var tillfredsställande.

59

Ett antal märkliga hybridkombinationer listas

Dessa gäller korsningar i fångenskap

117

Skjutningarna i Norge är sanktionerade i ISSAP (det internationella ÅGP under AEWA)

Fel. Svenska fåglar är inte listade som ett hot i ISSAP, däremot som en teoretisk risk. Fåglarna som sköts i Norge var dessutom två utsättningsfåglar av rysk härkomst samt en fjällgås av okänd härkomst.

91, 109,139, 143

Utsättningsfåglarna efter 2010 blandas inte med den svenska populationen.

 1. De överlever inte
 2. Om de överlever följer de inte de vilda flockarna
 3. De kan inte hitta en partner och para sig
 4. 30 % av utsättningsfåglarna dog 2010

 

 
 1. Fel. Överlevnaden dvs. som ses under kommande höst eller senare varierar mellan 21-80%
 2. Fel. Just nu (december 2016) är 44% av fjällgässen i huvud-flocken i Holland utsättningsfåglar efter 2012
 3. Fel. Bland de 6 kända vilda lyckade häckningarna 2016 var honan i 2 av paren en utsättningsfågel (hanen vild)
 4. Fel. Siffran tror vi de hittat i en av våra årsrapporter och gäller vilda fåglar som märktes 2010 och som saknades efter sommaren 2012

100

Svenska fjällgäss skiljer sig morfologiskt från norska

Inga jämförande studier finns.

124, 138-

Amatos slutsatser ignoreras

Ingenstans står att Norge accepterade Amatos slutsatser år 2010

152

Referenslistan

BirdLife International/IUCNs rödlista saknas som källa!

3, 25, 45,74, 97, 98 m.fl.

 

Den svenska populationen är inte förstärkt utan återinplanterad.

Om det fanns fåglar kvar så förstörde utsättningarna den vilda populationen.

Fel. Enligt IUCN är den svenska populationen förstärkt och inte återinplanterad. IUCN är bättre på att tolka IUCNs riktlinjer än BirdLife Norge.

50, 92, 115

Utsättningsfåglarna har en skev könskvot. På sidan 115 står det t.o.m. …”project have released mainly (or possibly even only) males. “

Fel. Källan till detta påstående går inte att spåra. Könskvoten är mycket nära 1:1 men varierar något mellan år. 2016: 46% hanar/54% honor.

73

Artdatabanken har inte levererat data.

Artdatabanken skickade inte skyddade uppgifter, men hänvisade till Projekt Fjällgås som dock inte kontaktades

145-149

Naturvårdsverket förklaras inkompetent och åtgärdsprogrammet strider mot kända fakta och överens-kommelser

!!

80, 85, 105

En population av övervintrande fjällgäss har etablerats i Sverige som en följd av utsättningar efter 2010

Den påstådda övervintrande populationen existerar inte. För perioden 2010-2016 har det i januari och februari setts en enda fjällgås i Sverige, nämligen en individ i januari 2016.


 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2017-01-04 2017-02-06