Båtsjaur- den första rastlokalen som restaureras. - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Strandäng i Båtsjaur klipps för att skapa bättre fjällgåsbete.

Båtsjaur- den första rastlokalen som restaureras.

De första stegen mot att restaurera rastlokalen Båtsjaur har nu tagits. Projekt Fjällgås är med i ett LONA projekt som i sig är ett pilotprojekt mot att Båtsjaur återfår sina forna kvaliteter som rastplats för fjällgäss och andra fåglar.

2015-09-21

Detta projekt drivs av Arjeplogs kommun och i samverkan med Norrbottens Ornitologiska Förening, Länsstyrelsen Norrbotten, Arjeplogs Naturskyddsförening och inte minst boende vid Båtsjaur ska ett antal åtgärder genomföras vid Båtsjaur. Under 2015 har fågelfaunan kartlagts och inte minst de rastande fjällgässen på platsen har noga studerats. Den stora bristen för området är att de öppna gräsmarkerna börjat växa igen då mycket av jordbruket lagt ner.


Fjällnära rastplatser som Båtsjaur fungerar som en bas för fjällgäss och andra fjällfåglar när häckningsområdena fortfarande är täckta av snö och is. Sena vårar i fjällen kan sådana platser användas länge av fjällgässen som gör upprepade rekognosceringsturer upp till häckningsområdena innan boplatser och områden med bete kommer fram ur snön. Att det finns bra födosöksmöjligheter sådana år kan avgöra vilken kondition fåglarna har när de sedan börjar sin häckning.


Under september har en betesputs köpts in och ställts till förfogande för boende vid Båtsjaur. Nu har flera gräsytor klippts för att göra Båtsjaur ännu bättre för fjällgäss under nästa vår.

Båtsjaur- first stop-over site to be restored

Grass cutting in Båtsjaur

Grass mowing at Båtsjaur to restore favourable feeding conditions for LWfG and other birds.

 

The first steps have now been taken to restore Båtsjaur , a stop-over site close to the breeding area. This is part of a project  led by Arjeplog municipality in cooperation with Norrbottens Ornithology Association, Countyboard Norrbotten, Arjeplog Society for Nature Conservation and not least the citizens of Båtsjaur.

During 2015 the bird fauna of Båtsjaur have been studied and not least the LWfG have been carefully mapped. The major need for this site is to reopen the grasslands that have been lost due to closed farming practice. During September this year many such fields have restored  to improve the conditions for LWfG and other birds during spring 2016.

In years, like 2015, when LWfG arrive to the breeding grounds which are still in, more or less, winter conditions, sites for the birds to rest and feed could be of great importance. The birds use these lowland sites as a base for reconnaissance trips to the tundra. If the conditions are unfavourable the return to these sites for resting and feeding and therefore may be determinant to the condition of the birds when they go to breeding later.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-09-21 2015-09-21