Birdlife Norge är oseriös i sin kritik av svenska fjällgäss - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Kritiken från Norge har nu nått nya nivåer och tonläget är högre än någonsin. Att vilja sticka huvudet i sanden, eller under vattnet, är förståeligt.

Birdlife Norge är oseriös i sin kritik av svenska fjällgäss

BirdLife Norge har länge fört fram hård kritik mot Projekt Fjällgås. I en nyligen publicerad rapport beskrivs Projekt Fjällgås och svenska fjällgäss på ett sätt som för tankarna till ideologisk propaganda.

2017-02-15

Ett genomgående drag i rapporten är att ifrågasätta fakta och oberoende experters slutsatser och rekommendationer. Dessutom undanhålls viktiga dokument när dessa har ett innehåll som talar mot den linje som BirdLife Norge företräder. Listan med konkreta felaktigheter är lång.

Projekt Fjällgås har svårt att förhålla sig till budskapet i rapporten då det känns väldigt verklighetsfrämmande. Situationen är mycket olycklig, närmast absurd, och det är svårt att se att detta utspel kan gynna bevarandearbetet för fjällgås på något sätt.

Projekt Fjällgås backas upp av svenska myndigheter och vårt arbete följer det svenska åtgärdsprogrammet för fjällgås. Den svenska populationen är skyddad av EU:s Fågeldirektiv och är med i BirdLife Internationals rödlista. Men enligt BirdLife Norge ska de svenska fjällgässen tas bort till förmån för invandring av norska fjällgäss till Sverige.

BirdLife Norges kritik gäller inte bara Projekt Fjällgås utan svenska myndigheter omyndigförklaras och anklagas för att mörka information, man diskvalificerar allt bevarandearbete för svenska fjällgäss och underkänner värdet av alla de tusentals ideella arbetstimmar svenska ornitologer lagt på fjällgåsen.

Tyvärr kan inte rapporten avfärdas för vad den egentligen är, en starkt vinklad beskrivning, då spridningen blivit stor. Projekt Fjällgås vill därför belysa felaktigheterna, bemöta de huvudsakliga dragen i kritiken som förs fram i rapporten samt ge projektets syn på tvistefrågorna på vår hemsida.

Niklas Liljebäck, projektledare, Svenska Jägareförbundet

Christer Larsson, projektledare vid Stiftelsen Nordens Ark

Länkar

Projekt Fjällgås granskning av norska rapporten
Den norska rapporten

Relaterade länkar från tidigare år

 (2015)Varför skjuts svenska fjällgäss i Norge?

(2015) Blå P skjuten

(2014) Projektet besvarar felvisande kritik

LWfG up side down

The critisism by BirdLife Norway have reached a new level. It is understandable that some want to put their head in the sand, or under water.

BirdLife Norway is not serious when criticising Swedish Lesser white-fronts

 

Since long, BirdLife Norway has heavily criticised the Lesser White-fronted Goose Project in Sweden. In a new report the Project and the Swedish LWfG population are described in a way that reminds about ideological propaganda.


To challenge facts, but also conclusions and recommendations made by independent experts, are typical traits in this report. In addition, key documents are omitted when they include information that goes against the LWfG policy adopted by BirdLife Norway. The list of concrete errors is long.

The Swedish LWfG Project finds it difficult to react to the message in the report as the descriptions is quite illusive. The position is very frustrating, almost absurd, and it is hard to find that this report in any way could be beneficial for the LWfG conservation work.

The conservation efforts made by the Swedish project are supported by Swedish authorities and are also in line with the National LWfG Action Plan. The Swedish LWfG population is protected by the Birds Directive and is included in the Red List presented by BirdLife International. Still, according to BirdLife Norway, all LWfG in Sweden should be removed and replaced by Norwegian geese spreading into Sweden.
The criticism delivered by BirdLife Norway does not only concern the Swedish LWfG Project. Swedish authorities are regarded legally incompetent and are being accused of hiding information. All conservation work targeting Swedish Lesser White-fronted Geese is considered useless and the substantial voluntary work carried out by Swedish ornithologists is rejected.

Unfortunately, the report cannot simply be written off for what it is, - a clearly biased report -,due to the spreading of the document. From the Swedish LWfG Project we therefore wish to highlight the errors found, respond to the main elements of the criticism and express our views regarding matters of dispute on our webpage- here

Links

Review of the Norwegian report
The Norwegian report

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-02-15 2017-02-23