En mycket lovande vår för Sveriges fjällgäss - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Fjällgässen och Projekt Fjällgås gör båda sitt för att säkra artens fortlevnad i Sverige. Denna parning fotograferades 15 maj när fjällgässen besökte den fjällnära rastplatsen i Ammarnäs, Västerbotten.

En mycket lovande vår för Sveriges fjällgäss

Under våren har det kommit in många positiva rapporter kring svenska fjällgäss. Särskilt glädjande är hur våra utsättningsfåglar nu återvänder till häckningsområdet i svenska fjällvärlden på ett sätt som slår alla tidigare år och överträffar alla våra förhoppningar.

2018-05-23

De första fjällgässen anlände till fjällnära rastplatser redan 13 maj. Därefter har projektet noga följt flockarna och försökt läsa av de individuella benringar som finns på en del av fjällgässen. Redan nu framgår att 2017 års utsättning var mycket lyckad då inte mindre än 30 av de 81 utsättningsfåglarna hittills kunnat återfinnas på rastplatser runt häckningsområdet. Utsättningarna av fjällgäss syftar till att stärka den svenska vilda populationen både antalsmässigt och genetiskt. Den vilda populationen beräknades vara 65-75 fjällgäss under hösten 2017. Ett tillskott på 30 fåglar betyder därmed en förstärkning med drygt 40% av den svenska fjällgåspopulationen. En mycket hög siffra jämfört med tidigare år i Projekt Fjällgås men också jämfört med andra liknande projekt.

På övre bilden, till höger, ses en fjällgås som sattes ut 2017 som övervintrade in en flock med 24 utsättningsfåglar. På nedre bilden  samma flock under övervintringen i Disselmersch i Tyskland (foto: Martin Wenner)
On top photo, the bird to the right is a released bird from 2017 that later wintered in Germany in a flock of 24 LWfG. Photo below show the same flock during winter at the site Disselmersch in Germany (photo: Martin Wenner)

Under vintern 2017/2018 skapade en flock med 24 utsättningsfåglar, alla årsungar från 2017, uppståndelse i Tyskland. Denna fjällgåsflock var lite udda då dessa unga fåglar flyttade helt utan vägledning av äldre erfarna fjällgäss och brydde sig inte om att söka stöd från flockar av andra gåsarter och dessutom övervintrade i ett område där fjällgäss är mycket sällsynta. Det visade att deras kaxiga attityd var ett vinnande koncept. Idag har inte mindre än 23 av de 24 fåglarna kunnat återfinnas nära häckningsområdet.
Det är framförallt två rastplatser som nyttjas av fjällgässen inför deras häckning. Vindelälvens delta område i Ammarnäs, Västerbotten håller högst antal fjällgäss medan i Norrbotten återfinns Båtsjaur där fjällgässen betar på gräsmarker som helt eller delvis restaurerats för fjällgässen.

Fjällgässen räknas och benringar läses av i Ammarnäs 15 maj. Projektets volontärer jobbar hårt för att samla in data som kan användas för att följa populationens utveckling och utvärdera de åtgärder som sätts in.
LWfG is counted and rings read in Ammarnäs 15th May. The hard work from the Projects volontiers gather data that tell us about population development and used in evaluations of the effeorts made for the population.


Från häckningsområdet rapporteras om en snabb snösmältning och en islossning som kommit igång tidigt. En tidig vår i fjällen brukar ge många häckningar av fjällgäss. Dessutom har Projekt Fjällgås fått in lovande rapporter om tillgång på sorkar och lämlar i fjällvärlden. Mycket smågnagare är gynnsamt för markhäckande fåglar då rovdjuren, framförallt rödräven, har fullt upp med att äta dessa och låter bli fåglars ägg och ungar.
På det hela taget ser det mycket lovande ut för den svenska fjällgåspopulationen just nu och alla de som jobbat hårt, oftast ideellt, med denna fågel ser nu att deras möda ger resultat.

A very promising spring for Swedish LWfG

Both the LWfG themselves and the Swedish project do their part to secure the future for the species in Sweden. This mating were photographed in Ammarnäs 15th May 2017.

During spring we have received many positive signals about Swedish LWfG. Particularly pleasing is how our released birds now return to the breeding area in Swedish Lapland in a rate that exceeds all earlier years and surpasses our expectations.

The first LWfG arrived at pre-breeding sites already 13th May. After that, the project have closely followed the flocks to count birds, identify pairs and reading leg rings. It is now clear that the 2017 release was very successful, as no less than 30 of the 81 birds have so far been identified at pre-breeding sites. Releases of LWfG has the objective to strengthening the Swedish wild population both in number and genetic aspects. The wild population were estimated to 65-75 individuals during autumn migration 2017. An addition of 30 birds means an population increase of more than 40% of the Swedish LWfG population- which is a high return rate compared with previous years in the Project but also compared to other similar projects.
During the winter of 2017/2018, a flock of 24 released birds, all year-olds from 2017, made a small sensation in Germany. This LWfG flock was a little odd since these young birds migrated completely without guidance from older experienced LWfG, did not care to seek support from flocks of other goose species but also wintered in an area where LWfG is a rare bird. But their cocky attitude was a winning concept. Today, not less than 23 of the 24 birds have been identified close to the breeding area.
There are mainly two pre-breeding sites used by the LWfG in Sweden. Vindelälvens delta area in Ammarnäs, Västerbotten show big number of LWfG, while Båtsjaur in Norrbotten holds grasslands newly restored for the species but still in lower numbers.
From the breeding area a rapid melting of snow and ice that started early is reported. An early spring in the fjälls usually mean many LWfG breedings. In addition we have received promising reports about rodents in the breeding area. Big populations of rodents have the effects that predators, especially the red fox, feed on the small mammals instead of eggs and young from birds.
On the whole, it looks very promising for the Swedish LWfG population right now. A lot of people have contributed to the work within the Project, mostly on a voluntary basis, and may now see that it was worth the efforts.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-05-23 2018-11-23