Färre rävar ger fler fjällgäss? - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Jägaren, Ulf Lindroth, med fyra rävar som skjutits mitt i det känsligaste fjällgåsområdet. Foto: Ulf Lindroth

Färre rävar ger fler fjällgäss?

Fjällgässens häckningsframgång, som hos många andra fjällspecialister bland fåglar, påverkas mycket av förekomsten av rovdjur. Bland de landlevande rovdjuren är rödräven den art som oftast nämns inom naturvårdssammanhang. Riktad rödrävsjakt i häckningsområdet har nu genomförts i Länsstyreslens regi vilket ger hopp om ett bra häckningsår för fjällgässen.

2016-05-11

Riktad jakt på rödräv i fjällgässens häckningsområde har länge efterfrågats av Projektet och det är mycket bra att det nu blivit av. Under våren 2016 har rödrävsjakt bedrivits i det verkliga kärnområdet och detta kommer förhoppningsvis ge resultat i form av fler häckande par och fler unga fjällgäss.


För arter som fjällgäss har förekomsten av räv förmodligen stor effekt på hur bra de lyckas med häckningen men bara rävens närvaro kan förmodligen också göra att par avstår att häcka helt. Att helt avstå att häcka när rävförekomsten bedöms ogynnsam har beskrivits för ett antal arktiska arter och särskilt gäss.


I Norge har man bedrivit riktad rödrävsjakt i kända häckningsområden under flera år. Jakten i Norge har bedrivits över stora områden under längre tid och därmed till stora kostnader. I Sverige har man nu valt en mindre omfångsrik jakt men som helt fokuserat på att slå ut revirhållande i de mest känsliga områdena. Jakten har också bedrivits så sent på säsongen som möjligt, utan att frångå etiska krav, för att förhindra nyinvandring av nya rävar hinner ske innan fjällgässen börjar häcka.

Fewer foxes and more Geese?

Ulf Lindroth

The hunter, Ulf Lindroth, with 4 red foxes that was shot in the core breeding area. Photo: Ulf Lindroth


The breeding success of Lesser White-fronted Geese, as for many other arctic birds, is heavy influenced by the presence of predators. Among the terrestrial predators, the red fox is the species most often mentioned in a conservation context. Targeted red fox culling in the breeding area has now been implemented by the County Board of Norrbotten, which gives hope for a good breeding year.

Targeted culling of red fox in the breeding area has long been requested by the Project and it is very positive that this action now is being launched. During spring 2016, an effort to reduce red fox numbers will hopefully result in more breeding pairs and more young geese.


For species like LWfG, fox predation significantly affets the success for breeding pairs but probably may just the presence of the fox make pairs skip breeding. To abstain breeding when fox numbers deemed unfavorable have been described for a number of Arctic bird species including geese.

In Norway targeted fox culling in known breeding areas have been implemented for several years. The culling campain in Norway has covered large areas for a long period and thus to big costs. The effort in Sweden are conducted in a smaller scale but completely focused on hitting territorial foxes in the most sensitive areas. The effort has also been conducted so late in the season as possible, while observing ethical standards, to prevent establishment of new foxes before the geese begin breeding.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-05-11 2016-11-11