Rastplats i fokus - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Daniel Johansson gör sitt examensarbete på fjällgäss vid Svartåmynningen. Det innebär många och långa dagar tillsammans med fjällgässen vid några av Sveriges bästa strandängar för fåglar

Rastplats i fokus

Under vårsträcket följer Daniel Johansson fjällgässen vid Svartåmynningen noga. Han gör sitt examensarbete i biologi kring hur fjällgässen använder detta naturreservat. Resultaten från Daniels studier utgör en viktig del i kartläggningen av fjällgässens habitatval.

2015-04-20

Svartåmynningens Naturreservat består av strandängar intill sjön Roxen som hyser ett fantastiskt fågelliv. Fjällgässen har använt detta område som rastplats under vårflyttningen under många år. Projektet hoppas genom Daniels projektarbete samla in viktiga pusselbitar i kartläggningen av de svenska fjällgässens habitatval men också mer specifikt identifiera vilka områden inom detta reservat som föredras av fjällgäss. Om de områden som föredras skiljer sig från resten av strandängarna kan detta ge en indikation på inriktning för framtida satsningar för att skapa eller återskapa rastplatser för fjällgäss.

Fjallgass vid Svartamynningen

Några av studieobjekten vid Svartåmynningen. Här ses de beta på det korta gräs som dominerar på torrare områden på strandängarna. Fågeln (bakdelen) längst till höger är dock en bläsgås. Foto: Daniel Johansson

 

Projektet har sedan en tid försökt samla in kunskap kring hur lämpligt habitat för rastande fjällgäss kan skapas och även kartlagt lämpliga områden som skulle kunna bli föremål för restaureringsåtgärder. Resultaten från studier vid Svartåmynningen kommer belysa värdena för denna specifika rastplats men kanske också brister. Om det finns specifika egenskaper för områden som föredras av fjällgäss kan detta ge oss lite mer kunskap som underlättar skapandet av en målbild för framtida restaureringsåtgärder i Sverige och andra länder utmed populationens flyttväg dvs Holland, Tyskland och Danmark.

Stop-over site in focus.

Daniel Johansson

Daniel Johansson is doing his master-thesis on a study on LWfg habitat preference at Svartåmynningens Nature reserve. His work include many and long days together with the LWfG at some of the best meadows for birds in Sweden.

 

The LWfG that now stays at Svartåmynningens Nature reserve are intensively studied. Daniel Johansson is doing a degree project to finalize his studies in Biology and his main focus is how the birds use this stop over site and the results is an important part of the projects mapping of habitat use of the population.

 

This nature reserve is an area with wet meadows close to Lake Roxen that hosts a magnificent bird fauna. LWfG have been using the site during spring migration for many years. Hopefully the results from this study will describe the areas preferred by LWfG and what specific factors that may attract the species.  The project have been collecting knowledge to create a target for future restoration projects and also been mapping suitable sites for such projects.

Fjallgass vid Svartamynningen

Some of the LWfG in focus. On this photo they are found feeding on the short grass that dominate the drier parts of the meadows. The bird (back parts) to the right is a Greater White-fronted Goose. Photo Daniel Johansson

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2015-04-20 2015-04-20