Digitala vårtecken- sändarna leverar data och vårkänslor. - Svenska Jägareförbundet
bakgrund
Oudeland 13 jan

Fotot visar 28 fjällgäss från Oudelan van Strijen den 13 jan 2016. I flocken ingår tre av sändarfåglarna som nu kan följas på våra hemsidor. Foto: Adri Clements

Digitala vårtecken- sändarna leverar data och vårkänslor.

Att följa våra sändarfåglar har gett en teknisk försmak av våren. Man vet att de varit på väg långt innan någon kunnat hitta några fjällgäss i Sverige. Vårsträcket är nu i full gång och de första fjällgässen har nått svensk mark igen men redan tidigare visste vi att de var på väg.

2016-04-08

Våra sändare nu gett ovärderlig information om var de rastar. Under tidigare vårflyttar har fjällgässen varit försvunna under upp till en månad. Vi har länge undrat var den rastplats de använder legat och varför inte de upptäckts.


Nu har vi troligen svaret då båda sändarfåglarna ”John” och ”Niklas” valde samma rastplats oberoende av varandra. Vi vet dock fortfarande inte om denna plats, på Själlands sydspets, används varje år. Platsen är ett relativt svåråtkomligt område och belagt med restriktioner för rörligt friluftsliv vilket kan förklara varför de under tidigare år inte upptäckts av danska ornitologer.

 

Under vintern har flockarna i Nederländerna följts med sedvanligt stort intresse. Vi är mycket tacksamma för all den hjälp vi får. Intresset för att följa fjällgässen blev inte mindre av det faktum att man kunde följa sändare på hemsidor.


”Nina” som är honan i par med ”Niklas” har en typ av ”sändare” som tar mycket frekventa positioner men inte skickar data utan dessa måste laddas ner med en riktantenn på relativt nära håll. Planen var att hitta Nina genom positionerna som Niklas skickade. Men problemet var att batterierna i Niklas sändare hade svårt att ladda upp. Men tack vare insatser av våra duktiga frivilliga i Nederländerna så kunde paret lokaliseras.

jan beekman

Jan Beekman ser nöjd ut när tekniken är med honom. "Ninas" datalogger skickar en stor mängd lagrade positioner som fångas upp av antennen. Foto: Jan Beekman.

 

Datan från Ninas datalogger laddas ner efter det att Jan Beekman den 5 mars lyckades komma nära nog för antennens räckvidd. Detta data gav en fantastisk inblick i detta pars rörelser under vintern

Digital signs of spring- our transmitter deliver data and a feeling of spring.

LWfG at Oudeland. foto Adri Clements

 28 LWfG from Oudeland van Strijen from 13 jan 2016. Three transmitter birds is found in this flock. Photo: Adri Clements

 

To follow our transmitters birds have given a technical preview of spring here in Sweden. We have known that the LWfG are comming long before any report from our local reporters have reached us. Spring migration is now in full swing and the first LWfG have reached Swedish grounds again.

Our transmitters have given extremely important information about their stop over sites. In previous years the geese have been missing for up to a month after leaving known sites in the Netherlands and before being spotted in Sweden. We have long wondered about this or these mysterious sites and why the birds are not found by ornithologists.


Now we may have a major breakthrough since both tagged birds "John" and "Niklas", independently, did chose the same stop over site in Denmark. We do not, however, know if this site, on the southern tip of Sjaelland, is used every year. The site is a relatively inaccessible area and restricted for human access which may explain why they have not been found by Danish ornithologists during previous years.


During the winter the flocks in the Netherlands, were followed by the usual interest and many reports reached us in Sweden. Many thanks to all how contributed to the survelliance. This interest was not lessened by the fact that one could follow the transmitter on websites.


"Nina" is the female in pair with "Niklas" and has a kind of "transmitter" that take very frequent positions but do not send data, which must be downloaded with an antenna at relatively close range. The plan was to find Nina by the positions Niklas sent. But the problem was that the batteries in “Niklas” transmitter did not reload sufficent power.

Jan Beekman

Jan Beekman look satisfied over the fact that the technical devises works. The many positions stored in "Ninas" data logger is downloaded via the antenna. Foto: Jan Beekman.

 

With great efforts of our talented volunteers in the Netherlands the pair could be located. Data from Nina's data logger were downloaded after that Jan Beekman 5th March managed to get close enough for the antenna's range. This data gave a fantastic insight into this pair's movements during the winter.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-04-08 2016-10-09