Utsättningar 2014 - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

En av utsättningsfåglarna på sin första flygtur. Den gula ringen med symbol på vänsterben ses tydligt.

Utsättningar 2014

Den 1 augusti släpptes 55 unga fjällgäss ut i häckningsområdet i Norrbotten. Det är vår förhoppning att många av dessa hittar vilda fjällgäss som kan lära dom att flytta till Holland i vinter och komma tillbaka nästa år.

2014-08-03

Utsättningshägn hade byggts på 4 platser inom häckningsområdet där fåglarna tillbringade lite kortare tid än vanligt och släpptes på morgonen. Detta år valde vi att göra utsättningarna några veckor senare än tidigare år för att undvika att utsättningsfåglarna skulle kunna attrahera rovdjur (främst örnar) som sedan möjligen skulle kunna ta vilda fjällgäss som ruggade. Senareläggningen innebar att alla fåglarna kunde flyga vid släppet vilket de gärna gjorde. Trots att detta var deras första egentliga flygtur så blev den i många fall km-vis. I år var det 14 2k-fåglar (fjolårsungar) och 41 1k-fåglar som släpptes.

Alla utsättningsfåglar bär en röd ring ovanför stålringen på höger ben för att visa att den släpptes 2014 (2013 var ringen gul). På vänster ben har alla en färgring med symbol på vilket möjliggör individbestämning. Vi hoppas att det rapporteras många röda ringar utmed flyttvägen i höst.

5 av fåglarna bar också satellitsändare för att möjliggöra följning dygnet runt. Dessa sändare har två syften: dels ska de lära oss mer hur utsättningsfåglarna rör sig och deras förehavande efter släppet men även hjälpa os hitta viktiga platser för den vilda populationen. När det inte föreligger risk för att vi kan avslöja känslig information (som häckningsområdets placering)kommer vi lägga ut en länk där dessa fåglar kan följas via hemsidan.

Flying released bird

One of the released birds on it first flight. Note the yellow color ring (with symbol) on the left leg.

Releases 2014.

 

The first of August we released 55 LWfG goslings in the breeding area of the wild population. We hope that many of this birds find wild conspecifics that may learn them the migration route to the Netherlands and that the come back next year.

This year 4 release pens were built in the breeding area where the birds spent some less time than usual and where released in the morning the day after arrival. We have chjosen to make the relases  some weeks later than earlier years to avoid that the released birds could attract predators that may turn to prey on molting wild LWfG. This postponement had the consequence that all released birds were able to fly which they also happily did. Even though this were the birds first actual flight they flied up to 1 km. This year the released birds were 14 2cy-birds and 41 1cy-birds.

All birds released 2014 is ringed with a red color ring over the steel ring on the right leg to show that birds were released this year (yellow ring 2013). On the left leg a color ring with symbol makes it possible for observers to identify individuals. We hope for many reports of red rings during the autumn migration.

5 of the released birds are carrying satellite transmitters which make it possible for us to study the birds movements. We hope to learn more about the behavior of the birds after the releases but also makes it possible for us to find important sites for the wild population. If and when, there is no risk that showing the position of transmitters could give away sensitive information (as the location of the breeding area) we will put out a link on the website where these birds can be followed. 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-08-03 2014-08-03