En schysst älgskog - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

På många fler ställen än idag skulle det finnas tall och mer lövträd eftersom det gynnar viltet, den biologiska mångfalden och älgen. Foto: Oscar von Stockenström

En schysst älgskog

Älgen har inte tillräckligt av sitt naturliga foder när vi får stora betesskador i skogen. Men, med ganska begränsade åtgärder går det att skapa bättre förutsättningar för både älgen och skogsbruket.

Gör rätt från början. En skog som släpper ner mycket ljus till marken har förutsättningar för fler lövträd, bärris och annan markvegetation. Detta gynnar både viltet och mångfalden. Bästa förutsättningarna fås om man börjar redan när skog ska föryngras. Om det finns blåbärs- och lingonris är det en bra signal att det är tillräckligt med ljus som når marken, vilket ger mer foder för älgen.

Mer tall på tallmark
Genom att plantera tall på tallmark (dvs. där tall naturligt växer) får vi många fler tallar i våra svenska skogar. Då mår skogen bättre och älgens påverkan på våra planteringar blir då mindre. När man anlägger en ny skog är metoden viktig. Där markförhållandena medger så anser vi att man skulle kunna få ett bättre resultat vid föryngringar med fröträdsställning av tall eller sådd. Då får man mångdubbelt fler tallplantor än vid vanlig plantering. När antalet plantor blir stort finns det mycket foder till älgen samtidigt som betet inte påverkar produktionen av skog något nämnvärt då det går att röja bort eventuellt skadade tallar.

Älgens ”tallriksmodell”
Älgen mår bäst om den får en varierad kost. En sådan består av lövträd som rönn, asp, sälg och ek blandat med tall på vintern. Det får inte bara älgen att må bättre, det minskar också skadorna på tallen.
Dock finns det idag på många håll brist på dessa träslag i våra svenska skogar.
Att till exempel lämna mer lövträd vid röjning skapar viktigt foder för älgen.
På många fler ställen än idag skulle det finnas tall och fler lövträd eftersom det gynnar viltet, den biologiska mångfalden och älgen.

Svenska Jägareförbundet vill självklart ha ett starkt och konkurrenskraftigt skogsbruk i Sverige, men också en bra älgstam! Vi anser att det både går att skapa ”en schysst älgskog” med ganska små medel och samtidigt ha en konkurrenskraftig virkesproduktion. Vi tror att skogsägare och jägare med gemensamma ansträngningar kan åstadkomma både en schysst älgskog och en schysst virkesproduktion.

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-08-14 2019-08-26