Råd till älgjägare i Blekinge - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Blekinge

Foto: Mostphotos

Råd till älgjägare i Blekinge

Här är några goda råd till dig som jagar älg

2020-10-10

Till älgjägarna i Blekinge län
Oktober är här och det är höst på riktigt. Det snart dags för årets älgjakt med allt vad det innebär, förväntningar, spänning, gemenskap och fantastiska naturupplevelser.
Blekinge har som de flesta märkt, sedan många år tillbaka en vikande älgstam. Vår älgobs är låg men relativt stabil i länet. Tjurandelen av vuxna är bra i större delen av länet. Kalvvikterna i länet är låga, för att på sikt förbättra de låga kalvvikterna är det viktigt att vi i första hand fäller de små och klena kalvarna.
De hondjur som blir kvar efter jakt i Blekinge är oerhört viktiga för älgstammens utveckling. Vid så låga vinterstammar som vi har blir varje kvarlevande hondjur oerhört viktigt. Vi vet att hondjuren är som mest produktiva mellan 4 till 12 år. Vi vet att korna får tvillingkalv i störst utsträckning när det är mellan 6 år tom. 10 år sedan återgår de till att få enkelkalv. Vi vet att äldre och större hondjur går i brunst tidigare, vilket gör att de i större utsträckning får kalv tidigare vilket i sin tur leder till att de kalvarna som föds av äldre hondjur oftast får en bättre start i livet och därmed blir större. Kalvar som föds sent förblir oftast små som vuxna och påverkar därmed på stammens kvalitet även i nästa led. Det blir en negativ spiral. Hög avskjutning av kalv är det enklaste framgångsreceptet för att få en bra älgstam och en hög kvalité, både för djuren, jakten och för minskad skadenivå på skogen.
Åldersbestämning av älg / tillvaratagande av käkar
Åldersbestämningen av älg är viktig ur flera perspektiv. Framför allt kan vi dra många lärdomar som hjälper oss att på bästa sätt förvalta vår älgstam.
Vi har under ett par år i rad anordnat gemensamma utbildningsträffar för representanter från älgskötselområdena och för övriga som är intresserade i Blekinge. Där har vi först teoretiskt lärt oss mer om åldersbestämning av älg och tittat på olika exempel av käkar, funderat och diskuterat. Sedan har vi praktiskt sågat och åldersbestämt de älgkäkar som sparats från respektive jaktlag inom älgskötselområdena i Blekinge, från årets jakt. Det har funnits möjlighet att praktiskt öva, ställa frågor diskutera och lära av varandra.
Med tanke på Covid-19 kan vi inte genomföra den här typen av övning i år, då det innebär för stora risker eftersom åldersbestämningen innebär att man fysiskt är nära varandra.
Det finns flera alternativ till hur vi kan hantera årets åldersbestämning och det är viktigt att arbetet inte stannar av på grund av pandemitider.
• Spara käkar (se bifogad instruktion) och ta med tills nästa tillfälle för åldersbestämning som vi anordnar här i Blekinge.
• Ta stöd och hjälp från ert älgskötselområde, där finns flera med stor kunskap kring hur man går till väga när man åldersbestämmer klövvilt genom tandsågning.
Slutligen några rekommendationer inför jakten
• Ha en hög andel kalvavskjutning i förhållande till den totala avskjutningen, 60 % eller mer.
• Spara ko och kalv under första och gärna även andra ”älgjakts veckan”. Detta för att de produktiva hondjuren med större sannolikhet skall bli kvar i skogen efter jakten.
• Inrikta vuxenavskjutningen på unga, klena och småvuxna individer.
• Anpassa tilldelning av älg och ta hänsyn till fördelningen i älgobsen inom älgskötselområdet.
Jakttider
Älgskötselområden: 12 oktober 2020 t.o.m. den 28 februari 2021.
Licensområden: 12 oktober 2020 t.o.m. den 28 februari 2021.
Oregistrerade områden: För jakt som sker utan licens och som endast avser älgkalv är jakttiden den 12 oktober 2020 t.o.m. den 16 oktober 2020.
Rapportera gärna älgobsen och fällda älgar dagligen i Viltdata. Detta för att vi tillsammans så snabbt som möjligt skall kunna få en bra bild av älgläget inom respektive älgskötselområde. Snabb rapportering ger möjligheter för älgskötselområdena att stämma av om inriktningen i avskjutningen är rätt eller behöver justeras. Nyttja gärna den väl tilltagna jakttiden men var noga med att hålla etiken högt. Jaktmöjligheten i februari är i första hand avsedd för att förbygga skogsskador, inriktningen i jakten bör då vara älgkalv.
Vi har många viltslag att jaga så lägg fler dagar på rådjursjakt när älgstammen är svag och rådjurstillgången i länet är god.
Varma jägarhäsningar från Karin Stoeckmann och Länsföreningen i Blekinge
Vid frågor kontakta:
Karin Stoeckmann, Jaktvårdskonsulent 010 – 584 70 76
Linda Mattisson Olsson, Länsordförande Jägarförbundet Blekinge 070 - 884 08 44

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick