bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jönköpings län

Rekommendationer till Jägarna inför hösten 2022 års älgjakt.

Jägareförbundet Jönköpings län ger här sin syn på älgstammens situation och på hur vi kan fortsätta förvalta älgstammen i länet.

2022-10-15

Älgstammen har sedan 2012, då det nya älgförvaltningssystemet startade, haft en minskande trend vilket vi kunnat följa både genom älgobs, spillningsinventering och avskjutning. Under det senaste året ser vi emellertid ett trendbrott då älgobsen i timmar ökade markant, avskjutningen minskade något och spillningsinventeringen visar på en minskande älgstam jämfört med föregående jaktår.

ko_kalv_robin_oscarsson.jpg

Reproduktionen enligt älgobsen har återhämtat sig från 0,65 2019 och ligger idag på 0,7 kalvar per vuxet hondjur   Tjurandelen ligger en bit under målet på 40 % och ligger idag på 37,7 %. Det som ofta händer då älgstammen sjunker, som den gjort under en längre tid, är att jakttrycket styrs över på tjurarna vilket absolut bör undvikas. På länsnivå ska älgstammen förvaltas på ett eftertänksamt sätt och med en låg älgstam är det viktigare än någonsin att arbeta för en hög medelålder på de vuxna älgarna och en jämn könsfördelning. Genom att inrikta jakten mot unga djur höjs medelåldern på djuren som är kvar i stammen. Ökad medelålder och god könsfördelning ger förutsättningar för högre reproduktion och större kalvar.

Som jägare och förvaltare av vilt har vi ett stort ansvar för hur älgstammens utveckling ser ut. Samtidigt som älgstammen minskar har vi hamnat i en negativ spiral i arbetet med att få en älgstam av god kvalité och vi ser idag en stor variation på storlek, kalvslaktvikter och reproduktion. Vissa av faktorerna som påverkar

imagev7r.png

detta kan vi påverka genom aktiva val i vårt brukande av vilt. För att aktivt arbeta mot en bättre kvalité måste kalvjakten stå i centrum och styra jakten på de vuxna älgarna. Kalvavskjutningen bör ligga på mellan 55 – 60 % av den totala avskjutningen just för att öka medelåldern på de vuxna individerna. Genom att kombinera en riktad avskjutning på unga vuxna älgar och en hög kalvavskjutning så kommer medelåldern på de vuxna djuren att öka och därmed kvalitén på älgstammen.

Att hålla en hög kalvavskjutning är den enklaste metoden för att få en bra älgstam och en hög kvalité, både för djuren, jakten och skadenivån. Vikten av att fortsätta förvaltningsarbetet för en höjd kvalité kan inte lyftas för många gånger. Samtidigt är det viktigt att vi också arbetar för att öka mängden naturligt foder till de vilda djur som lever i våra skogar och att sprida förståelsen om varför detta måste ske.

Förvaltningen av älgstammen ska vara lokalt anpassad och adaptiv för de utmaningar som finns i skötselområden och förvaltningsområden. Att fortsätta ha en god dialog mellan och inom de olika förvaltande instanserna är av största vikt. Fortsätt att arbeta mot de målsättningar som man gemensamt kommit överens om och tänk på att arbetet med förvaltningen av skog och vilt tar tid att utvärdera. Genom att arbeta med ståndortsanpassning, övriga foderskapande åtgärder, flerartsförvaltning och kvalitativ förvaltning av älgstammen kan målsättningarna uppnås.

 

Jakttider

I maj 2021 beslutade regeringen om nya jakttider. Beslutet innebar en tidigareläggning av jaktstarten till ett fast datum den 8 oktober.

  • 8 oktober till 31 januari (ingen februarijakt). Gäller älgskötselområden och licensområden.
  • 8 oktober till 12 oktober gäller för oregistrerade områden.

 

Nyttja hela jakttiden. Notera att det inte är tillåtet att jaga älg i februari månad och därmed får man inte heller släppa hund i februari. Att jaga med förstånd och att sätta etiken i första hand är viktigt för jaktens framtid och för viltets bästa. Detta gäller även hundanvändningen under hela säsongen.

 

Älgobs

Det är lika viktigt som alltid att så snart som möjligt rapportera älgobsen. Vi redovisar observationer av älg under de sju första jaktdagarna inom de 30 första jaktdagarna från jaktstart. Viktigt med daglig rapportering för att snabbt följa utvecklingen av älgstammen. Kronobsen infördes i hela landet för fyra år sedan och ska även den användas.

 

 

Vid frågor kontakta:

Jonatan Lilja, Jaktvårdskonsulent                                                        Håkan Hjalmarsson
jonatan.lilja@jagareforbundet.se                                                         hakan.hjalmarsson@hotmail.se
010 - 584 76 44

 

Med Jägarhälsning!
Jägareförbundet Jönköpings län

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick