Plan 2014 - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Plan 2014

Jägarförbundet Jönköpings Län

Verksamhetsplan  2014

 Jägareförbundet i Jönköpings län har för 2014 följande verksamhetsplan och mål.

 Viltförvaltning

 Vi har ett mycket ansvarsfullt och viktigt uppdrag att bidraga med fakta och kunskap i det nya älgförvaltningsystemet. Vi skall även vara behjälpliga våra ledamöter i ÄFG:na, samt inbjuda samtliga jägare-represetanterna i ÄFG:na under vintern, för att uppnå bästa beslut i älgförvaltning i vårt län. Vi skall följa upp arbetet i de olika ÄFO:na så att det företrädes jägarnas bästa.

Vi skall vara aktiva till att skapa vildsvinsförvaltningsområden i länet, tillsammans med berörda parter som ex. vis LRF – Jordägare – arrendatorer m.fl.

Vi skall vara kunniga och faktagivande för att uppnå acceptans för vildsvinen som ett högvilt i vår fauna. Vi skall vara behjälpliga med upplägg på storjakter, förslag på områdesindelning och effektiv etisk och moralisk jakt, utfodring och åtling.

Vår representant skall vara en faktabas i Viltförvaltningsdelegationen, allt för att föra våra frågor på ett korrekt och relevant sätt, för att uppnå acceptans för jakten och viltvården, kunskap och synpunkter skall hämtas ur ett brett nätverk bland länets jägare av vår representant.

 Intresset för och kunskapen om viltvården hos markägare och jägare skall befrämjas genom deltagande vid lämpliga mässor, aktivitetsdagar m.m. lokala skogsdagar, inom ramen för Jägarexamen, samt i olika media.

Arbetet med att göra Skedhult till ett jaktligt föredöme skall fortsätta i enlighet med nya viltförvaltningsplanen. Projektet ”Skedhults framtid” skall fortgå i samarbete med Eksjö Kommun och deltagande föreningar, och projektkonsulten.

 För viltövervakningen skall vi ha som mål att uppnå minst 50% av länets areal, som inrapporterat för innevarande jaktsäsong, 2013-2014.

 Vi skall vara engagerade i rovdjursfrågorna genom särskilt beakta varg och lodjursutvecklingen och dess konsekvenser, Vi skall vara en resurs för Länsstyrelsen när skyddsjakt beslutas, varför särskild organisation finns för denna fråga.

 FRAMTID

Att vi är många medlemmar i vårt förbund är kärnan för hela vår verksamhet. Därför är det först och främst viktigt att behålla de medlemmar vi har i nuläget. Men vi skall även genom vårt agerande och informerande om vårt arbete och ansvar, rekrytera fler medlemmar till oss. Detta uppnås genom att vi själva är goda förebilder för förbundet, samt att vi uppträder med samma grundläggande budskap mot vår omvärld, i jaktliga frågor.

Målet skall vara att uppnå 8500 medlemmar innan årets slut.

 Ungdomssatsningarna skall fortsätta med jakter speciellt riktade till länets ungdomar, men även utbyte med olika naturbruksgymnasium, Länsförbund, där våra ungdomar kan erbjudas jakt i andra delar av vårt land. Vi skall vara medverkande vid olika dagar där vi särskilt möter ungdomar, t.ex. särskilda skoldagar, mässor, information om Jägareförbundet till skolklasser m.m.

 JAQT skall aktivera sitt arbete, med att rekrytera fler kvinnor, genom att erbjuda fler aktiviteter som skytte, jakt, utbildning, matlagning m.m. speciellt riktat till kvinnor, både till medlemmar och möjliga nya medlemmar.

Jägarexamen skall vara basen i vårt län när man vill genomgå utbildningen för att kunna erhålla godkännande och möjlighet till vapenlicens. Vi skall fortsätta utbilda provledare och ledare, samt visa vår uppskattning för deras stora arbete.

 HUND

Hundgruppen fortsätter sitt arbete med eftersöksorganisationen, som att vara behjälplig med kunskap och information. Vidare skall gruppen vara behjälplig med utbildning av instruktörer för dressyr och hundhållning. Om möjligt genomföra jakthundens dag i länet.

JAKTSKYTTE

 Gruppen skall stimulera på olika sätt för ett utökat övningsskytte i länet. Detta skall ske genom närmare kontakt med våra lokalorganisationer och skjutbanor. Gruppen skall lägga skjutprogram med utsedda arrangörer för KM – LM samt uttagningar till SM. Gruppen skall även representera för Länsförbundet på samtliga KM – LM och SM, som prisutdelare eller ledare.

Skyttets dag skall genomföras i länet, helst på flera geografiskt fördelade platser samtidigt. Uppdatering av utbildade skjutinstruktörer som är aktiva skall göras, och hållas aktuellt, för ev. vidareutbildning av desamma.

 INFO / MEDIA/PR

Gruppen skall vara den som medialt företräder länsförening i olika sammanhang, som mässor, temadagar, representationer m.m. Gruppen skall vara väl samstämmig när man för talan för länsföreningen.

 Den nya hemsidan skall fortlöpande utvecklas och ge våra medlemmar kontinuerlig information om vad som händer dels i vårt län men även nationellt. Viktigt är att den uppdateras i ”nutid” så informationen hela tiden är aktuell. En ansvarig länskommunikatör utses, enligt utredningen om medlemsorganisationen som genomförs av FS.

 ÖVERGRIPANDE

 Styrelsens samtliga ledamöter skall ges uppdrag utöver styrelseuppdraget, allt för att göra förtroendeuppdraget mer intressant och meningsfullt för alla medlemmars bästa.

 Genomgripande för länsförbundet samlade arbete, skall och måste vara att företräda alla länets medlemmar, i de olika frågorna som kommer styrelsen till del och för ställningstagande.

 Antagen av styrelsen 2014 -01- 23

 

 

 

 

 

 

 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2014-01-24 2019-01-06