Plan 2016 - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Plan 2016

Fastställd av styrelsen i Jägareförbundet Jönköpings län 2016-01-22. Syftet med denna verksamhetsplan är att synliggöra Jägareförbundet Jönköpings mål och aktiviteter. Planen kommuniceras med kretsarna årligen vid ordförandekonferenserna.

Jägareförbundet Jönköping är en regional organisation som är associerad till Svenska Jägareförbundet (SvJF). Förbundet är till för medlemmarna vilket innebär att vi måste vara synliga fysiskt och bedriva en effektiv information/kommunikation med kretsarna och medlemmarna. 

Verksamheten ska byggas underifrån och vi ska lyfta fram goda exempel och vara lyhörda gentemot medlemmarna. För att lyckas med detta måste vi organisera vårt arbete dels med utgångspunkt i kretsarnas behov/önskemål, dels i linje med våra egna och SvJF prioriterade uppgifter. 

Länsföreningen består av enskilda medlemmar och inom verksamhetsområdet förekommande lokala jaktvårdsorganisationer och andra organisationer enligt § 7, som genom föreningen är anslutna till Jägareförbundet. 

Sitt mål vill länsföreningen, i samverkan med Jägareförbundet nationellt och jaktvårdskretsarna samt med hänsynstagande till jordbrukets, skogsbrukets och övriga allmänna intressen, uppnå genom: 

att organisera jägarna inom sitt verksamhetsområde samt andra lokala jaktvårdsorganisationer, 

att verka för goda tillfällen till jakt, 

att arbeta för artrika och livskraftiga viltstammar, 

att uppmärksamt följa viltstammarnas och jaktens utveckling och hos myndigheter och

Jägareförbundet begära de åtgärder som är befogade, 

att avge yttranden och göra utredningar, som begärs av myndigheter eller Jägareförbundet, 

att verka för utbildning i viltvård och jakt, 

att öka kännedomen om föreskrifter på viltvårdens och jaktens områden, 

att arbeta för ökad förståelse för människans ansvar för naturen,

att arbeta för att viltets behov av variationsrika och produktiva miljöer blir tillgodosedda samt

att sträva efter att en tillfredsställande jämvikt upprätthålls inom och mellan viltstammarna. Vi är partipolitiskt obundna. Verksamhetens kvalitet främjas av hög integritet och en

demokratisk organisation som ska vila på ett stort mått av förankring och transparens.

 Förtroendevalda och medlemmar är organisationens mest värdefulla kapital. Mångfald vad avser kön, etnicitet och kompetens ska eftersträvas. 

Uppdraget

Jägareförbundet Jönköpings övergripande uppdrag är att utifrån medlemmarnas och kretsarnas vilja och behov tillvarata deras intressen för jakt och viltförvaltning. Detta ska förverkligas genom att:

  • Kommunicera med medlemmarna och driva deras frågor
  • Verka för att Jägareförbundet Jönköpings frågor får genomslag nationellt
    • Ta plats på den nationella arenan och samordnat driva för svenska jägare viktiga frågor nationellt och inom EU

 

Mål 

I Jägareförbundet Jönköping ska särskilt fokus under 2016 ägnas medlem- och medlemsnytta samt det pågående vildsvinsarbetet. 

Utöver detta fortsätter arbetet med att positionera och bevaka frågor avseende vildsvin, viltövervakning, kommunikation med omvärlden och älgförvaltningen. 

Allt vårt arbete skall organiseras i den fastslagna organisationen med fyra framträdande funktioner. Funktionerna är Medlem och Marknad, Kommunikation och Opinion, Utbildning samt Jakt och Viltförvaltning. Denna struktur genomsyrar hela Jägareförbundets uppbyggnad såväl på tjänstemannasidan såväl på förtroendemannaledet. Implementeringen av denna struktur påbörjas under verksamhetsåret 2015.

Ansvarsfördelning

För varje ansvarsområde är det generella uppdraget att:

  • Inhämta medlemmarnas/kretsarnas synpunkter i frågan
  • Företräda Jägareförbundet Jönköping i frågan
  • Hålla sig informerad och föra informationen vidare 

Aktiviteter/åtgärder utöver de som framgår av aktivitetsplanen kommuniceras löpande.

Aktivitetsplan 

Vildsvin (Ansvarig John Thure 0706-16 71 64) 

Under 2016 kommer särskilt fokus att ligga på vildsvin. Ansvarig samt sammankallande är Jesper Einarsson, jaktvårdskonsulent samt John Thure. Vildsvinen har funnits ett tag i Jönköpings län, men behovet av kunskap och samverkan är stort. Under 2016 kommer speciellt fokus på dessa två områden, kunskap och samverkan, och kretsarna kommer att få en stor roll i arbetet. Vildsvinsansvarig i Länsföreningen, vildsvinsgruppen och länsansvarig jaktvårdskonsulent stödjer arbetet. Under våren kommer alla vildsvinsansvariga samt biträdande att kallas till ett möte på Skedhult där vi diskuterar och formar det fortsatta arbetet samt stämmer av vilket behov av stöd det finns i kretsarna. Under hösten kommer även ett uppföljningsmöte för vildsvinsansvariga att hållas på Skedhult. 

Den 15 september 2015 utbildades vildsvinsansvariga samt biträdande från varje jaktvårdskrets på Skedhult. Deras uppgift kommer under 2016 bestå av att få igång en fungerande samverkan i vildsvinsförvaltningen samt öka kunskapen om viltet. Samverkan kan bestå av samverkansmöten mellan brukare och jägare i storforum inom kretsen och/eller genom samjakt mellan flera jaktlag över större områden. Målet är att någon form av samverkan runt vildsvinen ska bedrivas på minst 50 % av kretsens yta där det finns en etablering av vildsvin. Ett material för kortare föreläsningar under samverkansmöten kommer också att tas fram som stöd i arbetet.

Under året kommer det att finnas möjlighet till föreläsningar om vildsvinets biologi, vildsvinsförvaltning och samverkan. Länsföreningens vildsvinsansvariga och länsansvarig jaktvårdskonsulent kommer att hålla i dessa föreläsningar. Önskvärt är om flera kretsar tillsammans bjuder in till föreläsning.

 

Älg (Ansvarig Stefan Hoof 0721-80 14 53) 

Gruppen kommer 2016 att jobba för arbetet ska komma igång med att utbilda i första hand ÄFO- grupperna med utbildningen som vi bordlade 2015. Gruppen kommer också vara tillgänglig ute i skötselområden/licensområden om man önskar. 

Vi upplever att kunskapen runt älgförvaltning måste stärkas på många håll 

Rovdjur (Ansvarig Michael Olofsson 070-659 59 99) 

Rovdjursinventering (lo) kommer att genomföras i vissa delar av länet, beroende på vad länsstyrelsen beslutar.

Ungdom (Ansvarig Janne Westlund 0725-70 35 85) 

Ett antal ungdomsjakter kommer att arrangeras på Skedhult (utanför Eksjö). Bl.a. en sportlovsjakt i februari. Höstlovsjakt i november planeras också. Dessutom en Jullovsjakt under jullovet. 

Varje höst har vi även en utbytesjakt med Ljusdals Naturbruksgymnasium. Ett antal elever kommer ner hit för att jaga småvilt och vi har möjlighet att skicka några ungdomar till Ljusdal för jakt. 

En resa till Öster-Malma hoppas vi att vi kan arrangera under året. Som vanligt kommer också kretskampen att genomföras.

Jägarskolan (Ansvarig Janne Westlund 0725-70 35 85)

Under året kommer ett antal jägarskolor att genomföras runt om i länet. Styrelsen ska ha som målsättning att besöka samtliga Jägarskolor. 

Viltdata  (Ansvarig John Thure 0706-16 71 64) 

Ett nytt datasystem för rapportering kommer att vara klart I höst och då kommer också utbildning av rapportörer att ske. Förhoppningen är att det nya systemet kommer att underlätta rapporteringen och på så sätt få fler att rapportera sin avskjutning. Arbetsgruppen kommer under året att diskutera och lägga förslag på åtgärder som kan göras för att få fler att rapportera I Viltdata. 

Utbildning (Ansvarig Pia Karlsson 0706-32 23 02) 

Under året är ambitionen att ett antal utbildningar ska genomföras som till exempel utbildningar i dov- och kronhjortsförvaltning, jaktledarutbildning, hundkurser, skyttekurser, viltvård. Samtliga utbildningar bör ske i samarbete med Studiefrämjandet. Utbildningarna kommer att annonseras på vår hemsida www.jagareforbundet.se/syd/jonkopings-lan/jagareforbundet-jonkoping/. Ansvariga för kursernas genomförande kommer de olika funktionsansvariga att vara.

Hundgruppen (Ansvarig Christian Larsson 0730-30 26 55) 

Under året kommer bland annat LM i eftersök att genomföras. Olika typer av temadagar planeras såsom, eftersök och etik. Vidare kommer att antal instruktörsträffar/utbildningar att genomföras under hundgruppens ledning 

JAQT (Ansvarig Pia Karlsson 0706-32 23 02) 

Svenska Jägareförbundets kvinnliga nätverk heter JAQT och finns representerade i nästan alla län. Nätverket är en arbetsform som är väl beprövad inom andra delar av samhället. Det är en flexiblare arbetsform och fungerar genom en informell organisation. 

Svenska Jägareförbundet har mål, både i verksamhetsplanen och från det allmänna uppdraget när det gäller genusperspektiv in om jakten. 

Vid den nationella träffen 2015 beslutades det om tre långsiktiga mål: 

1) Rekrytera fler kvinnor som medlemmar 

2) Ge dessa kunskaper, självförtroende och identitet som jägare – en mening och anledning till att vara medlem 

3) Få fler kvinnor att ta på sig förtroendeuppdrag 

Verksamhetsplanen för 2016 är inriktad på att uppfylla dessa mål genom att bland annat anordna både hagel- och kulskytte, jaktstig och styckningskurs. 

Föreläsningar om första hjälpen för hund, eftersöksutbildning, föreläsning om jakthunden och jaktledarutbildningar kommer att genomföras.

Vi kommer att under året fortsätta med steg 2 i skytteinstruktörsutbildning samt även starta fler skytteinstruktörsutbildningar i steg 1. 

Det kommer också att anordnas jakter. 

Viltvårdsgruppen (Ansvarig Jesper Einarsson 0511- 37 65 56) 

Målet är att sprida kunskap och öka intresset så att viljan att utföra konkreta viltvårdsåtgärder ökar. 

Under 2016 planeras fortsättning av tidigare provad teoretisk/praktisk kurs ”Skogsvård för viltfoder”. Inriktningen är att genomföra minst fem kurser för intresserade kretsar. 

Viltvårdsinformation ska erbjudas till jägarskolan och kretsar samt lämnas vid aktuella skogsdagar. 

Framställning av nytt informationsmaterial planeras för mässor, möten och försäljning till övriga länsförbund. 

Viltvårdsgruppen ska ha beredskap att biträda konsulenten och kretsarna vid mässor och möten. 

Viltvårdskalendern ska uppdateras för 2016-17 och produceras efter behov. Viltvården på Skedhult ska göras och användas som referensobjekt. 

Skyttegruppen (Ansvarig Lars Gustafsson 0737-09 13 17) 

Skyttegruppen ansvarar för allt skytte i länet tillsammans med de lokala skjutbanorna. Under året kommer KM och Länskretsmästerskap i Sporting och jaktskytte genomföras Som vanligt kommer vi också skicka representanter till SM.

Dessutom kommer SÄK-B utbildningar genomföras under våren. 

Medlem/Marknad (Ansvarig Gunnar Lindblad 0730-60 97 90) 

Hos oss skall alla medlemmar finna gemenskap kring jakt, jaktetik och värdegrund. Organisationen skall vara öppen, snabb och effektiv med närhet mellan medlemmar och beslut. 

2016 ska vi attrahera nya jägare som ser oss som det självklara valet och skapar en livslång relation med dessa. 

Målsättningen för år 2016 är att Jägareförbundet Jönköping ska ha 7 500 medlemmar i slutet av året. 

Kommunikation/Opinion (Ansvarig Annette Petersson 0703-81 93 26) 

Ett mål för Jägarförbundet Jönköping ska vara att synliggöra länsföreningens verksamhet mer än tidigare. Vi ska synliggöra vad vi gör, men också vad vi vill göra. Vikten ska läggas på att synas mer regionalt och lokalt, i jaktmedier, på mässor, skjutbanor etc. Verktyg för kommunikationen ska vara hemsida, Facebook, Instagram samt mediekontakter.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-01-12 2019-01-06