bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Jakttiderna viktiga i framtiden

Remissmöte för att lämna förslag till lämpliga Jakttider. Jaktvårdskretsarna var inbjudna för att framföra vad man anser angående föreslagna tider den 21 februari på Vrigstads Värdshus.

I arbetet med utsänd remiss har Jägareförbundet identifierat några frågeställningar där man bedömer att det är särskilt angeläget att få in synpunkterna innan man beslutar hur förbundets slutgiltiga förslag ska se ut.

Gunnar och Stellan ledde mötet genom att belysa varje fråga som en vågskål där alla fördelar respektive nackdelar fick vägas in så rätt beslut skulle kunna fattas. Detta var ett mycket bra sätt att arbeta på då diskussionen böljade fram och tillbaka på ett mycket bra och informativt sätt. Kretsarnas fick utrymme att ägnade följande punkter en extra tanke på text och tider på den här jakttidsremissen:

· Jakttider på dov- och kronhjort diskuterades men majoriteten talade för att följa i linje med förbundets tidigare riktlinjer.

· Fast startdatum för älgjakten diskuterades och man var helt klart överens om att jaktstarten skall flyttas fram. Olika alternativ diskuterades som fast datum 15-21 okt eller start en lördag till att bli som majoriteten ville till tredje måndagen i oktober.

· Jakttiderna på älg bör bestämmas i första hand på Länsnivå men även sammanställas på nationellnivå för att få det anpassat till vårt avlånga land där klimatet kan påverka.

· Vildsvinsjakten föreslås få ett tidigare jaktuppehåll på vuxna för att begränsa risken att kultingar far illa. Men man kommer att uppmana att använda den extra tid som finns med framflyttad Älgjaktsstart att uppmana till aktivt vildsvinsjakt eller rådjursjakt där det finns ett för stort antal o skadesituation.

· Hundanvändandet diskuterades i samma anda som för att följa jakttiderna för det vilt de driver. Här har vi ju dilemmat med att vissa hundar driver flera olika viltslag och diskussionen föll över på "specialist" hundar för varje viltslag.

Det diskuterades även övriga viltslag men där valde man att följa de direktiv som inkommit och överlåter den frågeställningen till de som har dessa viltslag. Morkullejakten kom på tal igen men där är det nog inte så troligt att det blir någon förändring. Trotts att de som fått vara med om den minns den med förtjusning och kunde tala väl för dess återinförande.

Här under finns den aktuella jakttidsremissen som skickats ut i samband med inbjudan.19 dagar före mötet.

Titta gärna på Stellans bildspel om Jägareförbundets Nya Älgpolicyn som gicks igenom under mötet.

Här under finns den aktuella jakttidsremissen.

Titta gärna på  Stellans bildspel från kvällen


2019-02-23 2022-10-15