bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kronoberg

Fotograf: Elin Pettersson/Mostphotos

Ny studie bekräftar: svårt att nå mål för skogen enbart genom att reglera älgstammen

2022-05-12 PRESSMEDDELANDE Älgen orsakar skador på skog. Ett syfte med älgförvaltningen är att bidra till att minska dessa skador. Naturvårdsverket har tidigare redovisat att älgstammen minskat sedan den nya älgförvaltningen infördes, men detta har inte haft så stor effekt på skadorna på skogen.

2022-05-17

Hela pressmeddelandet: https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/ny-studie-bekraftar-svart-att-na-mal-for-skogen-enbart-genom-att-reglera-algstammen/

Till dokumentet om inte bilaga funkar: https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/7000/978-91-620-7044-1/

Några urklipp ur rapporten:

  • Betydelsen av mängden tall var ungefär tre gånger så stor som betydelsen av älgtätheten för skadebilden, nationellt. I motsvarande regionala analyser fanns det signifikanta negativa samband mellan talltäthet och skador i alla landsdelar, medan älgtätheten bara var signifikant rela­terad till skador i Götaland (Tabell 1). Där var förklaringsgraden av mängden tall per hektar ungefär dubbelt så stor som betydelsen av älgtätheten.
  • Det finns inget som tyder på att det går att nå dagens tak för skador enbart genom att skjuta fler älgar utom i undantagsfall, såvida inte älgen utrotas helt – vilket inte är något alternativ eftersom den är en naturlig del av skogsekosystemet. Därmed är det inte realistiskt att nå dagens mål med dagens åtgärder.
  • Generellt fann vi inga eller svaga samband mellan nyttjandegrad av avskjutningsmålen och faktorer som älgtäthet, avvikelse från täthetsmål respektive andel skogsskador. Fokus bör i första hand läggas på att följa upp täthetsmål samt hur avskjutningsmålen sätts i förhållande till täthet och täthetsmål, i stället för dagens fokus på nyttjandegrad.
  • Därmed kan det ifrågasättas om det är lämpligt att fastställa förvaltningsmål för älgpopulationens storlek enbart baserat på andel skador enligt ÄBIN, mätt med dagens metod och inventeringsansträngning.
  • Däremot finns uppenbara brister i Mätbarheten för de skogliga faktorerna, genom omfattande slumpmässig mellan­årsvariation som sannolikt orsakas av bristande representativitet av de inventerade bestånden. Utifrån befintliga data förefaller inte heller målen för skadenivåer vara Realistiska.

 

Läs gärna hela rapporten, åtminstone ska ni läsa Resultatet och framför allt Slutsatserna.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick