bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kronoberg

Information - Inför lodjursjakten 2023 2.0

Den stundande licensjakten närmar sig och det är hög tid att sätta sig in i alla detaljer och frågor. Det finns många funderingar vad det gäller jaktens genomförande och för att lyckas med jakten krävs ett gediget förberedelsearbete. Detta nyhetsbrev belyser beslutet och jakten mer i detalj. Dessutom finns ett antal planerade tillfällen till informationsträffar (digitalt) inför jakten. Information om dessa återfinns längst ner på sidan.

2023-02-09

Jakten drar i gång den 1 mars och pågår till den 31 mars (eller tills kvot är nådd) och får bedrivas i hela länet. Man behöver naturligtvis ha jakträtt på den mark man avser att jaga.

Jakten avser nio (9 st) lodjur varav maximalt tre honor i reproduktiv ålder får fällas. Med honor i reproduktiv ålder avses honor som väger mer än 14 kilo.

Om man tänkt delta i licensjakten på lodjur ska man läsa igenom hela beslutet, som finns att hitta på Länsstyrelsens hemsida. Länsstyrelsens hemsida och beslutet hittar du här: Beslut om licensjakt på lodjur i Kronobergs län 2022 (lansstyrelsen.se)

Man måste även anmäla sig till jägarregistret på Naturvårdsverkets hemsida samt till Länsstyrelsens SMS-tjänst. Hittas på dessa länkar: Jägarregistret Jakt på rovdjur (naturvardsverket.se) samt Länsstyrelsens SMS-tjänst Licensjakt lodjur 2023 | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se)

Se även Nyhetsbrev 1 Införlodjursjakten.

Viktigt att hålla sig uppdaterad

Den som jagar lodjur ska hålla sig informerad om hur många djur som återstår av länets tilldelning. Observera att den som av oaktsamhet inte hållit sig informerad kan dömas till ansvar för jaktbrott eller grovt jaktbrott. Detsamma gäller den som inte anmält sig enligt beskrivningen ovan.

För den som jagar är det en skyldighet att minst en gång i timmen avlyssna Länsstyrelsens telefonsvarare för information om återstående tilldelning på telefonnummer: 010-22 37 888, knappval 1. Som komplement till telefonsvararen och för att underlätta och effektivisera information om aktuell tilldelning och/eller avlysning av jakten ska samtliga jaktdeltagare anmäla sig till Länsstyrelsens SMS-tjänst, se rubriken "SMS-tjänst för deltagande jägare 2023".

Länsstyrelsen publicerar också händelser och återstående tilldelning på hemsidan.

Foto: Elias Turesson

Jaktens genomförande

Rätt att bedriva jakt

Den som har jakträtt i området som omfattas av detta beslut får bedriva jakt efter lodjur inom området. Detta förutsätter att jakträtten omfattar jakt efter lodjur. Alltså fungerar det på samma sätt som för all annan jakt, man behöver jakträtt på aktuell mark eller område för att kunna bedriva jakt. Hur man sen väljer att samarbeta är upp till varje område.

Men det går inte att bara anmäla sig till jakten och sen tro att man få jaga var som helst.

Jakttid

Jakt får bedrivas från och med den 1 mars 2023 till och med den 31 mars 2023 eller till dess att Länsstyrelsen avlyser jakten. Lodjur får jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smygjakt.

Före jakten

För att lyckas med lodjursjakten krävs ett gediget planeringsarbete inom sitt jaktområde. Det gäller att kartlägga hur lodjuren rör sig i området och vilka stråk djuren använder. Här utgör ordinarie jaktlag och skötselområde eller liknande en bra grund. Att planera för jakten med delar som; vilka marker har man jakträtt på, inventering med spår och kameror, pass, hundar med mera kräver att man gör det i god tid och att man samarbetar. Samarbete över stora områden är en förutsättning för en lyckad jakt.

Man kan dela in förberedelserna utifrån två tänkbara förutsättningar; snö eller barmark.

Snö

Vid snö går förarbetet ut på att spåra av vägar för att dels hitta spår, dels ringa in områden där lodjur uppehåller sig. När spår- och ringningsarbetet är klart ställer man ut passkyttar på lämpliga och helst kända stråk varpå man låter en person går på spåret. Glöm inte att ställa en jägare på inspåret. Genom att gå på spåret kommer lon mycket sannolikt att smyga undan och kommer förhoppningsvis lugnt och stilla i pass. Vid bra snöförhållanden är spårningsjakt faktiskt att föredra framför att släppa hund på spåret.

Barmark

Vid barmark försvåras jakten avsevärt och man måste bygga jakten på syn- eller kameraobservationer. Det krävs många kameror och snabb mobilisering för att lyckas få på en lodjursduglig hund på spåret. Passning sker som ovan på kända stråk och ställen där räv gärna går. Här är hundarna ett måste för att kunna genomföra jakten.

Oavsett snö eller barmark går det naturligtvis också att vakta vid kända stråk eller uppehållsplatser. Ibland fungerar det även att locka lodjur.

Foto: Elias Turesson

Etik, undantag och skott mot lodjur

I beslutet finns villkor för licensjaktens genomförande, bland annat vad det gäller motordrivna fordon vid spårning inför jakten, vapen och hundanvändning.

Motorfordon får användas i syfte att söka efter spår för att innan jaktstart fastställa djurens ungefärliga vistelseplats. Sökning efter spår, som även innefattar information från exempelvis en viltkamera, får utföras från jakttidens början till och med jaktens slut. Den som söker efter spår från motorfordon får inte skjuta, förfölja eller genskjuta lodjur från fordonet.

Vapen som får användas är kulvapen i klass 1 och 2 samt hagelvapen. Viktigt att verkligen försöka undvika skadeskjutningar genom att bara ta lägen där utgången blir den önskade. Inte minst med tanke på att påskjutet och skadat men inte återfunnet djur, räknas som vuxen hona.

Vid användning av hagel ska maximalt avstånd inte övergå 20 meter och vapnet laddas med US 3. Använder man ett halvautomatiskt kulvapen får vapnets magasinkapacitet endast vara för två patroner plus ett i loppet.

Med anledning av det stundande blyhagelförbudet i och 100 meter från våtmark så måste alternativa hagel användas inom dessa områden. Stål är inget alternativ utan bättre att använda Vismut, Tungsten eller liknande. Utanför dessa områden är det även framöver tillåtet att använda blyhagel.

Definitionen för våtmark är omdiskuterad men innebär att det räknas som våtmark vid grunda vattennivåer och säsongsvisa vattennivåer och därför räknas även torv- och myrmarker som våtmark.

Jakten kommer att vara uppmärksammad och det är därför extra viktigt att ta rätt lägen i rätt situationer och hålla etiken hög. Det är inte tillåtet att störa jakt, så skulle det inträffa; ta det lugnt och prata med aktivisterna, hjälper inte det tillkalla polis. Men man får under inga omständigheter hota eller på annat sätt skapa en otrevlig stämning. Det är det bara vi som förlorar på!

Lodjur på väg. Foto: Elias Turesson

Hundanvändning

Vid jakt efter lodjur får endast två hundar som förföljer ett och samma lodjur användas samtidigt. Hundarna får inte bytas ut under jakt efter ett och samma lodjur under en och samma dag.

Att hålla hög etik vid jakt är något som Svenska Jägareförbundet ser som en självklarhet. Etiken ska stå i centrum oavsett jaktform och viltart. Jakt med lös hund under mars månad ställer höga krav på hundarna eftersom merparten av viltet då är fredat. Inget annat vilt utöver lodjur är numera lovligt att jaga med hund under mars månad!

Därför är det oerhört viktigt att de hundar man använder sig av faktiskt jagar lodjur. Har hunden inte jagat lodjur tidigare är också möjligheterna att använda en sådan hund mycket små utifrån gällande lagstiftning. Skulle hunden driva eller förfölja annat vilt än lodjur ska den skyndsamt kopplas.

Vid jakt efter lo ska hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen. Om man behöver hjälp så finns ett antal eftersöksekipage med antingen särskild utbildning för rovdjur eller de som är erkänt duktiga. Listan delges de som anmält sig och finns att få hos Elias eller Rune, se nedan.

Många med hundar känner sig skickade att släppa hundar men relativt få besitter faktiskt de kvaliteter som krävs. Men det är också en möjlighet att faktiskt få fram lokala och bra rovdjurshundar som kommer att behövas i framtiden. Så uppmaningen är att inte nappa på ”kontaktannonser” utan verkligen försöka använda lokalt hundmaterial. Med fördel kan man använda hundar som tidigare visat intresse för lodjur, vilka inte sällan återfinns hos duktiga rävstövare.

Tid för jaktträning av hund för lodjur är tillåtet under februari och mars, så ta tillfällen som dyker upp under februari månad i akt, när man får jaga räv med hund. Då är det ju inte ett problem om hunden byter till räv.

Foto: Elias Turesson

Påskjutet lodjur

Då påskjutet lodjur som inte återfinns räknas som ett produktivt hondjur är det oerhört viktigt att man inte på något sätt chansar utan bara väljer lägen där sannolikheten för att djuret blir på platsen är mycket stor. Tänk på skjutavstånd, djurets vinkel mot skytten samt djurets hastighet i skottögonblicket. Det är ofantligt mycket bättre om alla de nio djuren faller på platsen än att jakten avbryts på grund av påskjutningar där djuret inte återfunnits.

Foto: Olle Olsson

Efter skottet

Har man fällt eller påskjutit ett lodjur, rapportera det inom 30 minuter till länsstyrelsens telefonsvarare på 010-22-37 888, knappval 2.

Inom ett dygn ska fällt lodjur besiktigas och om det så önskas ska skottplats kunna uppvisas.  Skytten blir sedan kontaktad av någon av länets besiktningsmän och man bestämmer tid och plats för besiktningen. Djuret får inte flås innan besiktning har skett.

Efter att djuret är besiktigat har skytten att bestämma hur denne vill göra med djuret. Skinnet och kraniet tillfaller jakträttshavaren eller som det brukar fungera, skytten. Skinnet får man direkt och kraniet kan man få tillbaka från SVA efter genomförd obduktion mot en kostnad om 500 kronor.

Besiktningsmannen har ansvar för att den flådda kroppen skickas till SVA för obduktion. Transport till och från konservator samt att kroppen kommer till besiktningsmannen efter att den är flådd ansvarar skytten för.  

Ett fällt lodjur utgör ett fint jaktminne och det är därför är det bra att tänka igenom vad man vill göra med trofén, så det tas tillvara på ett bra sätt. Bäst är att vända sig till någon konservator för eventuellt montage men även att få hjälp att flå kroppen, om man nu inte känner någon som kan det. Så det efterarbetet fungerar precis som vid all annan jakt.

Mer information

Inför den stundande licensjakten efter lodjur bjuder Länsstyrelsen och Jägareförbundet in till informationsmöte. Där har man som deltagande jägare möjlighet att få information samt att få svar på olika frågor som kopplar an till jaktens genomförande.

Det kommer att erbjudas tre mötestillfällen och mötena genomförs digitalt via Teams - det går att ansluta både via dator och telefon.

  1. Måndag 20 februari kl 18:00 – 20:00
  2. Onsdag 22 februari kl 14:00 – 16:00
  3. Måndag 27 februari kl 18:00 – 20:00

För att kunna skicka en möteslänk så måste vi veta vilka som tänker delta. Ni anmäler er genom ett formulär på nedanstående länkar.

Klicka på önskat datum:

Anmälan till mötet den 20 februari kl 18- 20

Anmälan till mötet onsdag 22 februari kl 14 - 16

Anmälan till mötet måndag 27 februari kl 18 - 20

Efter att ni har anmält er kommer ni att få en möteslänk några dagar före aktuellt möte.

Har ni som medlemmar inte anmält er e-post så gör det via inloggning på hemsidan eller genom att ta kontakt med Medlemsservice.

Nyhetsbrevet som PDF för utskrift

 

Hälsningar

Jägareförbundet Kronoberg

 

Vid frågor kontakta:

Ewert Frisk, ordförande

ewert.frisk@gmail.com

070 – 835 52 53

 

Lennart Oskarsson, vice ordförande

lennart.oskarsson@osnakop.se 

070 – 670 93 70

 

Rune Håkansson, rovdjursanvarig

runevikner@gmail.com

070 – 564 20 33

 

 

Elias Turesson, Jaktvårdskonsulent

elias.turesson@jagareforbundet.se

010 – 58 47 657 alt. 070 – 33 00 65

 

Besök gärna:

https://jagareforbundet.se/syd/kronobergs-lan/jagareforbundet-kronoberg/

https://www.facebook.com/jagareforbundetkronoberg/     

 Lodjursspår på Åsnens is. Foto Elias Turesson

Tillbaka till överblick