bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kronoberg

Nyhetsbrev - Jakt med hund

En ny jaktsäsong är inled och nu börjar även den efterlängtade jakten med hund att komma i gång. Ansvaret för att etiken och användandet av hund vid jakt ligger främst hos oss jägare men regleras också i jaktlagstiftningen. Hundanvändningen har ökat och vi får ofta frågor och synpunkter relaterat till jakten med hund. Så detta nyhetsbrev ägnas helt åt att klargöra lite av de delar som berör jakten med hund och dess utmaningar men också det stora värde hunden har för jakten i Sverige.

2023-09-26

Nyhetsbrev - Jakt med hund

Vi är många som värdera jakten med lös hund oerhört högt och något som är en förutsättning för vårt sätt att bedriva jakt. Men också grunden i den svenska jakttraditionen.

Svenska Jägareförbundet tillsammans med bland annat Svenska Kennelklubben har till och med fått jakten med hund klassat som ett immateriellt kulturarv i Sverige och jobbar nu för att få löshundsjakten klassad som ett världskulturarv av Unesco.

Allmänt gäller att vi tänker till runt hundanvändningen. Det blir allt fler hundar och som används mycket, vilket påverkar viltet. Rapporter om hundar som jagar på ett felaktigt sätt och/eller förare med märklig inställning är något som kommer oss till kännedom löpande och allt större omfattning. Det är viktigt att vi ta vårt ansvar och hantera detta på ett bra sätt. Till exempel:

  • Genom att använd hundar som har egenskaper som är lämpliga för det vilt som jagas.
  • Vid jakt med flera lösa hundar samtidigt måste risken för att dessa samjagar minimeras.
  • Se över jaktmarkens storlek, är den tillräckligt stor för störningen av hunden/hundarna? Är antalet hundar för högt får varje hund jaga mindre.
  •  

Mycket av jaktens genomförande regleras i Jaktlagens 27 paragraf: Jakten skall bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara.

Att vi får jaga med hund får anses som ett ”nödvändigt” lidande för viltet men gränsen är hårfin och det ligger i vårt intresse som jägarkollektiv att sköta detta på ett bra sätt.

Jakt och jaktträning med hund

Hundarna ska vara lämpade för sitt ändamål och får användas av jakträttshavaren eller av annan person med jakträttshavarens tillstånd. När hundar får användas vid jakt eller jaktträning regleras i Jaktförordningens 18 paragraf.

Onödiga störningar och påfrestningar kan äventyra viltets hälsostatus. Vid jakt och jaktträning med hund måste vi ta hänsyn till viltets status, väder och klimat samt hundarnas egenskaper. Vi och våra hundar kan alltid återhämta sig på ett bra sätt i hemmet men viltet har definitivt inte samma förutsättningar.

De olika tiderna för jakt och jaktträning med hund finns där av en anledning och det är med viltets biologi och välbefinnande som grund för dessa tider. Även om det tyvärr finns lite otydliga delar så är det främst olika jägares tolkningar som ställer till det. För att ta ett exempel; det är från och med den 1 augusti tillåtet att jaga eller jaktträna hund på vildsvin men om alla hundar efter en stund står och skäller älg har man inte bara brutit mot gällande tider utan även utsatt eventuella älgkalvar för onödiga påfrestningar. Således hundar som även jaga älg kan inte släppas förrän tidigast 21 augusti.

Ett annat exempel är det som står i paragrafen: Hund som vid jakt eller jaktträning under tiden den 21 augusti-den 30 september driver eller förföljer hjort eller rådjur eller annars jagar på ett olämpligt sätt skall snarast kopplas. Vilket innebär att hundar som med stor sannolikhet kommer att jag rådjur eller dovvilt eller kronvilt inte kan släppas förrän 1 oktober.

I jaktförordningen finns även så kallade Allmänna råd för hur stora marker som behövs för jakt med olika typer av drivande hundar. 50 hektar för tax, 100 hektar för drever och 200 hektar för stövare. För andra typer av hundar till exempel älghundar eller stötande/ kortdrivande hundar finns inte några regleringar i den bemärkelsen. Men ett bra riktvärde är att använda sig av lagtexten (JL 32§) som kopplar till dessa arealgränser: Jakt med drivande hund får inte ske på ett område som är så beskaffat att det kan förutses att drevet huvudsakligen kommer att gå fram över annans jaktområde.

Alltså, hunden ska i sitt förföljande av viltet till största del av tiden befinna sig på den egna marken.

Hundarnas egenskaper

Även hundarnas egenskaper berörs i lagstiftningen och grunden är gränsen för onödigt lidande för viltet. Därför är våra olika hundars beteende, jaktsätt och andra egenskaper mycket viktiga. Men framför allt är det viktigt att man som hundförare känner sina hunds olika tillgångar och avigsidor.

I Sverige jobbar vi inte (med undantag för eftersök) med hundar som biter i friskt vilt, detta ska därför inte alls tillåtas. En hund som biter i friskt vilt ska förses med munkorg, användas endast till eftersök eller flytta till en etta med jordvärme. Naturligtvis kan det ske saker vid olika situationer och tillfällen det vet vi alla om men det är skillnad på det och där hundar återkommande jagar på ett olämpligt sätt. Här ligger ansvaret främst hos hundföraren men även hos jaktledning och jaktlag.

Jakthundarnas sätt att jaga är en sak som inte alltid går att lära dem. Många av våra jakthundsraser jagar stor del av en jaktdag själva. Vilket innebär att de också måste lösa saker på egen hand och får därför olika erfarenheter och belöningar utifrån situationerna de hamnar i. Dessutom finns många egenskaper nedärvda utifrån den avel som gjort. För jaktlusten och lusten att förfölja viltet. Här har de olika rasklubbarna och SKK ett ansvar att ta.

Genom en bra injagning och grundläggande lydnad kan vi ge hundarna rätt förutsättningar för att bli bra jakthundar. Lydiga hundar kommer att vara mycket mer användbara än hundar som jagar bara för sig själva.

Svenska Jägareförbundet genom för både kurser i grundlydnad och eftersök där hund och förare får verktygen för att kunna fungera bra både till vardags och under jakten.

Kontaktuppgifter till kurs och instruktörer finns på: Hund – Jägareförbundet Kronoberg (jagareforbundet.se)

Olika väder och hundanvändning

I 18§ Jaktförordningen står det vidare, att vi inte ska utsätta viltet för onödigt lidande och onödiga påfrestningar samt att man ska ta hänsyn till snö-, is- och temperaturförhållandena.

Hela säsongen måste vi anpassa hundanvändningen efter förutsättningarna, både för hundarnas och framför allt viltets skull. Detta gäller vid så väl höga som låga temperaturer. Ansvaret ligger främst på hundförare och jaktledning. Detta är också en viktig del av etiken gentemot viltet och eftersom ansvaret är vårt så behövs som regel inga formella hundförbud från myndigheter.

Inte bara jakthundar

Under tiden 1 mars – den 20 augusti är den så kallade hundförbudstiden. Hund ska vara kopplad eller vara under jämförbar kontroll. Även resten av året ska hundar utanför jaktsituationen hindras från att driva eller förfölja vilt.

Det är jakträttshavaren på aktuell mark som bestämmer om hund får användas. Lösa hundar får kopplas av jakträttshavaren oavsett tidpunkt på året.

Som hundägare har man ett strikt hundägaransvar, vilket kortfattat innebär att man som hundägare alltid är ansvarig för vad hunden än gör. Detta gäller även om hunden indirekt är ansvarig för att något händer.

En vanlig fråga är ansvaret när ens hund angriper till exempel höns. Har hunden bitit ihjäl höns är man också skadeståndsskyldig som hundägare. Djurägare eller annan person på dennes uppdrag får även om det inte går att avbryta angreppet på annat sätt, avliva hunden.  

För jaktens framtid

Jakten med hund är för många jägare att verkligen jaga men det är också många gånger en förutsättning för att faktiskt kunna fälla det antal vilt som man har som mål fälla. Hunden är också en grundförutsättning vid ansvaret att spår upp och avliva skadade djur, oavsett om de skadats vid jakt eller av annan orsak som till exempel i trafiken.

Vi gemensamt ta ansvar för vår hundanvändning och anpassa den efter förutsättningar på de marker vi jagar på. Här finns förbättringspotential och det är viktigt att vi tar ansvaret själva innan vi får mer regleringar och inskränkningar i användandet av hund i jakten.

Mycket av framtiden ligger således i våra egna händer.

Jägareförbundet har gjort flertalet filmer på ämnet Etik i hundanvändningen, titta gärna på dessa: Etik vid jakt med hund

Ladda ner hela nyhetsbrevet som PDF

Njut av säsongen och jaga med eftertanke!

 

Hälsningar

Jägareförbundet Kronoberg

Genom

Ewert Frisk, Tommy Karlsson och Elias Turesson

 

Vid frågor kontakta:

Elias Turesson, Jaktvårdskonsulent                                    Ewert Frisk, ordförande

elias.turesson@jagareforbundet.se                                  ordforande@kronoberg-jagareforbundet.se

010 – 58 47 657 alt. 070 – 33 00 657                                 070 – 835 52 53

 

Tommy Karlsson

sekreterare@kronoberg-jagareforbundet.se

070 – 601 95 95

 

Besök gärna:

https://jagareforbundet.se/syd/kronobergs-lan/jagareforbundet-kronoberg/

 

https://www.facebook.com/jagareforbundetkronoberg/


Tillbaka till överblick