bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Östergötland

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Politikermöten

Möten med både riks- och lokalpolitiker

2022-09-04

Politikermöten

Det lär inte ha gått någon förbi att det är val om en vecka. Som en stor intresseorganisation så är vi intresserade av att träffa politiker men vår storlek och insikt i jaktfrågor gör även att vi är intressanta för politikerna att träffa. Därför har vi inför valet träffat företrädare för de flesta riksdagspartierna och diskuterat hur vi ser på aktuella frågor och stämt av med dem hur de ser på dem. Även om vi gärna får upp våra frågor högt upp på dagordningen så har inte huvudsyftet med våra möten varit främst det. I stället har fokus varit att vi vill skapa kontaktnät med företrädare för riksdagspartierna på olika nivåer och visa på att vi inom Jägareförbundet sitter inne med mycket kunskaper i de jaktliga frågorna och att vi gärna ställer upp som bollplank och kunskapsbank som politikerna kan vända sig till när de ställs inför frågor som berör jakt och jägare.

De partier som vi har träffat företrädare för är Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Diskussionerna har varit väldigt bra och bland annat handlat om varg (såklart), älgförvaltning, en eventuell viltmyndighet, Allmänna uppdraget och att vissa arter i vissa områden är oerhört täta medan andra arter har minskat kraftigt under senare år.

När det gäller vargfrågan finns det en riksdagsmajoritet för att minska vargstammen. Här har samtliga partier vi träffat varit för en minskning av stammen men enligt Johan Löfstrand och Martin Tollén vill Socialdemokraterna ge Naturvårdsverket uppdrag att hantera det på ett sätt som ger en biologiskt hållbar vargstam medan de andra partierna varit enigare i viljan att kraftigt minska vargstammen och att förtroendet för Naturvårdsverket i den här frågan är mycket begränsat.

På tal om Naturvårdverket så har bland annat Moderaterna och Kristdemokraterna en vilja att ha en egen viltmyndighet. Som John Widegren (m) sa så vill Moderaterna generellt inte se fler myndigheter men Naturvårdsverket bör inte hantera jaktfrågorna, något som Magnus Oskarsson (kd) instämmer i.

Både Kristdemokraterna och Moderaterna lyfte att de har varit drivande i att Svenska Jägareförbundet ska ha kvar det Allmänna uppdraget.

Vi diskuterade även invasiva arter, utmaningarna i vissa områden med säl och skarv och andra konsekvenser av att viltstammarna är mycket täta på vissa platser. Generellt sett upplevde vi att de politiker vi träffade var engagerade, intresserade och positiva till att träffa oss och diskutera våra de här frågorna och det ser vi fram emot att fortsätta med

Att vi inte träffat alla riksdagspartier beror till stor del på tidsbrist, vi har för avsikt att framöver träffa samtliga partiers företrädare på östgötabänken i riksdagen. Nånting alla vi träffade önskade och betonade. Och för oss i Jägarförbundet är direktkontakterna med rikspolitikerna viktiga eftersom många av våra frågor avgörs politiskt och på nationell nivå. Men även många lokala jakt- och viltvårdsfrågor avgörs i politiska sammanhang som VFD (Viltförvaltningsdelegationen) och kommunernas olika nämnder. Så byggande av kontaktnät med de politiska företrädarna för partierna, både lokalt och på riksnivå, kommer vi att jobba vidare med.

 

Dom vi träffat hittills är:

Centerpartiet – Muharrem Demirok (1:a namn till riksdagen) och Christoffer Rosendahl (kommunfullmäktige, Linköping)   

Sverigedemokraterna – Jonas Andersson (riksdagen), Runar Öhman (kommunfullmäktige, Mjölby) och Patrik Westlund (kommunfullmäktige, Linköping)

Socialdemokraterna - Johan Löfstrand (Riksdagen), Martin Tollén (Regionråd, Östergötland)

Kristdemokraterna - Magnus Oskarsson (Riksdagen), Stefan Yrjas (kandiderar till kommunfullmäktige i Finspång), Eva- Britt Sjöberg (kommunalråd, Norrköping), Per Larsson (oppositionsråd, Region Östergötland)

Moderaterna - John Widegren (Riksdagen) 

En del av träffarna gjordes i Brunneby och andra på partiernas kanslier i Linköping. Bild från Brunneby med Centerpartiets deltagare

I samtalen har, från Jägareförbundet Östergötland, Johan Renhorn, Anders Rosendahl och Leif Thomsen, deltagit. 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick