Pressmeddelande - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Skaraborg

Pressmeddelande

Djurrättsaktivism hotar den demokratiska ordningen

2019-04-11

Under den senaste tiden har en allt mörkare bild målats upp när det svenska demokratiska systemet utmanas under parollen djurens rätt. Tyvärr är det en dyster utveckling där ett fåtal individer tar sig rätten att skapa miljöer där brottslighet uppmuntras. Brottsligheten eller den så kallade aktivismen lämnar endast förlorare i sina spår.

Förlusten med stort F måste ändå tillskrivas det svenska rättsamhället samt förvaltningen av det svenska kulturarvet och ytterst vår demokratiska ordning. Toleransen för denna aktivism är uppenbarligen hög då lagstiftande instanser och verkställande myndigheter tycks ta problemet med ro. Västra Götaland och Skåne möjligen undantagna då det inom polismyndigheten där syns engagemang avseende utvecklade angreppsätt.  

I frontlinjen för resultatet av samhällets tillkortakommande står tyvärr enskilda individer som valt att engagera sig i verksamheter och näringar som alltid utgjort en fundamental del av det svenska samhället. 

Inslagen av och risken för att utsättas för våld, hot, sabotage och annan brottslighet för de som valt att bidra inom dessa verksamheter ökar konstant. De utsatta som på daglig basis möter riskerna i denna ”nya” verklighet är aktiva inom verksamheter som jakt och viltvård, trafikeftersök av vilt och livsmedelsproduktion. Gemensamt för engagemanget och drivkraften i dessa grupper är ofta ett personligt och djup engagemang som grundar sig i den svenska kulturen och en genuin tro på att bidra till samhällsnytta.

Inte sällan är yrkesval och aktivitet inom dessa näringar lika med ett val av livsstil där man lever och bor direkt i eller med verksamheten. I regel eller ofta sker aktiveter i dessa verksamheter som ensamarbete. Ur ett praktiskt perspektiv bor och lever man relativt isolerat från centrala samhällsstödjande funktioner. Tillgång till polis, räddningstjänst eller annat stöd är i regel geografiskt begränsat. Begränsningar i tillgång till samhällsfunktioner och kollektivt stöd ökar dessa individers utsatthet vid sabotage och aktivism. Risken för att som aktivist bli avvisad eller lagförd är ytterst begränsad med hänsyn till myndigheters insatstider och tillgång till bevis eller vittnen.

Med samhällets goda minne tillåts nu aktivister i djurrättens namn utnyttja dessa gruppers utsatthet. Hot om våld från aktivister tillåts riktas mot såväl egendom som familj och barn.  Aktivisternas aktioner genomförs i det fördolda genom anonym telefonterror, sabotage mot fordon och anläggningar, skändning av gravar eller hotfulla uppträdanden under maskering. Aktivister tillåts konsekvent utnyttjar lagstiftning och rättskipande myndigheters tillkortakommande till sin fördel. Tillvägagångsätten och aktivisternas tydliga rädsla för att bli identifierade styrker att detta i grunden är vilsna och svaga individer som inte vågar stå upp för sitt handlande.

Denna utveckling kan och bör stävjas genom utveckling av lagstiftning och statsmakternas prioriteringar av brottslighet mot utsatta grupper. 

Ytterst är det vår regering och riksdag som har att ta i denna fråga avseende lagstiftning och fördelning av resurser till myndighetsutövning.

Som ett första steg i stävjandet av denna brottslighet rekommenderar Jägareförbundet Skaraborg regeringen att genom uppdrag anvisa BRÅ om en utveckling av brottskoder som även omfattar djurrättsbrott.

LRF har tidigare till Brottsförebygganderådet framfört krav på en exklusiv brottskod för ”djurrättsbrott”. Kravet är rimligt då separata brottskoder är en grundförutsättning för att skapa en samlad bild av brottslighetens omfattning. LRF grundläggande motiv för detta krav är att problemen med djurrättsbrott reduceras då de regelmässigt rubriceras som exempelvis skadegörelse, fridsbrott eller hot.

LRF krav har hitintills inte bemötts av något större intresse från BRÅ. BRÅ hänvisar till att nuvarande system är gammalt och stelbent med begränsade utvecklingsmöjligheter.

Jägareförbundet Skaraborg ställer sig i alla avseenden bakom LRF krav om utvecklade brottskoder och kommer fortsatt verka för en nolltolerans av djurrätt som argument för brottslighet eller ursäkt för att överrida den svenska demokratiska ordningen.

För styrelsen Jägareförbundet Skaraborg

Kurt Andersson

Ordförande

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick