bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Kretsbidrag

Av de medlemsavgifter som varje medlem betalar in till Svenska Jägareförbundet får varje länsförening 15%. Länsföreningen delar i sin tur ut en del av detta som kretsbidrag till jaktvårdskretsarna baserat på medlemsregistret.

Ekonomiskt stöd från länsföreningen för verksamhet i kretsarna:

Kretsarna kan utöver kretsbidraget söka stöd för aktiviteter och arrangemang, främst riktat till ungdom, (medlemmar eller icke medlemmar) samt för aktiviteter för att stärka jaktens ställning i samhället.
Stödet kan vara ekonomiskt bidrag,eller i form av material, medverkan av Jägareförbundets personal eller förtroendevalda m.m

Stödet utgår normalt med 75% av kostnaden.
Vid ungdomsaktivitet kan i vissa fall full täckning av kostnader utgå. I fall kostnaderna för samtliga aktiviteter överstiger Länsföreningens budget kan det bli aktuellt att jämlikt fördela bidragen.
Ekonomiskt stöd är i primärt avsett för aktiviteter och inte för inköp av vapen eller liknande investeringsobjekt.

Aktiviteter som länsföreningens styrelse anser är prioriterade och angelägna är:

  • Ungdomsaktiviteter (medlemmar eller icke medlemmar)
  • Kretsöverskridande verksamhet så som utbildningar och föreläsningar m.m. (Där flera kretsar samarrangerar).
  • Aktiviteter för att stärka jaktens ställning i samhället

Förutsättningar för ansökan om aktivitetsbidrag:

  • Att kretsen före ansökan till länsföreningen har lämnat in en ekonomisk redovisning av kretsens utgifter och tillgångar, en verksamhetsplan och en budget för densamma.
  • Att ansökan innehållande beskrivning av aktiviteten med beräknade kostnader lämnas in före aktivitetens genomförande.
  • Att kretsen inte för samma aktivitet erhållit bidrag från annat håll.
  • Att kretsen efter genomförandet av aktiviteten lämnar in en deltagarlista och en sammanställning av de faktiska kostnaderna.

2013-02-16 2020-08-05