Svenska Jägareförbundet

Meny

Minska vargstammen

Foto: Mats Lindberg/Mostphotos

En vargjakt på minst 100 djur

Svenska Jägareförbundet ställer nu krav på en rekordstor vargjakt. Organisationen vill att det fälls minst 100 vargar nästa år.
– Det finns många goda skäl till att genomföra en jakt som på allvar attackerar problemet att stammen tillåtits växa sig långt över de nivåer som riksdagen beslutat om, säger Mikael Samuelsson ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd.

2021-09-09

I september ska länsstyrelserna fatta beslut om vinterns vargjakt. Som stöd för beslutet finns en forskarberäkning hur stammen skulle reagera ifall det fälls få eller många vargar. Dokumentet innehåller sannolikhetsberäkningar med procentangivelser.
– Beräkningarna visar hur stor stammen kan bli nästkommande år. Skjuter man exempelvis tio vargar så kan stammen nästa år bli mellan 333 och 597. Störst sannolikhet är det naturligtvis att stammen hamnar mitt emellan dessa siffror. Medianvärdet säger 455.

Mikael Samuelsson riktar kritik mot att myndigheterna alltid har för stora säkerhetsmarginaler.
– De utgår alltid från att stammen inte får understiga 300 individer. I beräkningsmodellen är det ganska osannolikt att något av extremvärdena kommer att inträffa. Trots detta används den nedre ytterligheten när man bestämmer hur många vargar som ska fällas.
– Sannolikheten att stammen går under 300 är alltså extremt liten, även vid en stor tilldelning vid vinterns jakt. Det finns för många säkerhetsmarginaler i alla delar av vargförvaltningen. Myndigheterna använder både hängslen, livrem, flytväst och säkerhetssele. Och gärna dubbelt av varje. Så kan man inte förvalta ett rovdjur som skapar konflikter. Och säkerhetsmarginalerna gör att stammen ökar.

Mikael Samuelsson anser att myndigheterna måste rikta större uppmärksamhet på den andra ytterligheten – hur stor stammen kan bli redan nästa år. Även om den summan också är ett extremvärde är sannolikheten lika stor att stammen kan hamna där som att den landar på det nedre extremvärdet.
– Ifall länsstyrelserna istället skulle använda sig av medianvärdet – som visar det mest troliga storleken på vargstammen efter jakten – för att beräkna uttaget kan man se om det fälls 55 vargar på skydds- och licensjakt förblir stammen oförändrad, det vill säga cirka 400 vargar.

Han menar därför att ett uttag på 55 blir för litet.
– Den största uttaget som forskarna räknat på är en avskjutning på 100 djur. Enligt medianvärdet skulle vi då troligen få en stam på 350 vargar nästföljande år. Ett sådant uttag skulle sänka stammen.
Därför vill Svenska Jägareförbundet att det fälls minst 100 vargar på licens- och skyddsjakt. De överdrivna säkerhetsmarginalerna i tilldelningsbesluten måste helt enkelt tas bort
– Om vi får fälla minst 100 vargar tar vi ett första steg mot att vända trenden. Skulle stammen råka understiga 300 djur är det inget problem. För i så fall skulle den redan samma år – efter valpningen – vara över nivån igen, säger Mikael Samuelsson.

Enligt Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger är det upp till länsstyrelserna att avgöra hur stor jakt som behövs för att leva upp till den styrning som finns via politik, juridik, minskning av koncentrationer och andra parametrar.
– Detta innebär att länsstyrelserna kan och får ta beslut att sänka vargstammens storlek, säger Mikael Samuelsson.

Riksdagsbeslutets övergripande mål

Det övergripande och långsiktiga målet för rovdjurspolitiken är att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå̊ och bibehålla gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet, samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas.

Vargens bevarandestatus enligt riksdagsbeslutet

Målen för vargstammen i Sverige är

 • att vargens referensvärde för gynnsam bevarandestatus när det gäller populationen i Sverige, med utgångspunkt i Skandulvs redovisning av minsta livskraftiga population om 100 individer, ska vara 170–270 individer,
 • att vargens referensvärde för gynnsam bevarandestatus när det gäller utbredningsområdet i Sverige ska vara hela Sverige förutom den alpina regionen och Gotlands län,
 • att vargstammens koncentration minskas där den är som tätast,
 • att vargens förekomst i renskötselområdet i huvudsak ska begränsas till de områden där den gör minst skada, och
 • att vargens förekomst i län med fäbodbruk, intensiv fårskötsel eller skärgårdar i huvudsak ska begränsas till de områden där den gör minst skada.

Naturvårdsverket har höjt nivån för referensvärdet till 300 individer.

Svenska Jägareförbundet vill:

 • Ha en så liten vargstam som möjligt – maximalt 150 individer
 • Att skyddsjakt på problemvargar underlättas, med snabba beslut
 • Att skyddsjakt tillåts efter första angreppet på hundar och tamdjur
 • Att staten tar mycket större hänsyn till de människor som berörs av vargen
 • Att vargen flyttas från Art- och habitatdirektivets bilaga 4 (strikt skyddad) till bilaga 5 (förvaltningsbar)
 • Att vargstammen aldrig får äventyra en meningsfull jakt eller äventyra vårt kulturarv med löshundsjakt
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
Tillbaka till överblick