Svenska Jägareförbundet

Meny

Eftersök - av vem eller vilka

Vilka personer får - och under vilka förutsättningar får dessa - delta i arbetet med trafikeftersök? Kan till exempel trafikeftersöksjägaren engagera lokala jägare som förhållskyttar?

I princip får bara personer anslutna till NVR ingå i eftersöksarbetet. Och fler personer än två blir det i princip aldrig fråga om, stora rovdjur undantaget.

Två personer på klövvilt

Att två personer får hjälpas åt med ett uppdrag är tillåtet på två olika sätt. Dels vid trafikeftersök på vildsvin om det är motiverat (eftersökspatrull).

Dels kan polismyndigheten i samråd med kontaktperson anse det nödvändigt att kontaktpersonen biträder en annan eftersöksjägare, även på övriga viltarter. Dock får kontaktpersonen i dessa fall, av säkerhetsskäl inte bära laddat vapen.

Stora rovdjur

Vid trafikeftersök på stora rovdjur ska i första hand de av länsstyrelsen rekommenderade ekipagen anlitas av polisen. Kan dessa inte anlitas ska eftersökspatrullen bestå av minst två personer.

Jakträttshavare

Men även jakträttshavare, som inte är NVR-anslutna, kan bistå trafikeftersöksjägaren, om polismyndigheten gör den bedömningen. Den hjälp det då blir fråga om ligger utanför själva eftersöksarbetet. T.ex vägvisning, transport, avspårning (av väg e dyl.) eller omhändertagande av viltet.

Hur fungerar det när jakträttshavare kan göra trafikeftersök på den egna jaktmarken?

Det är NVR-anslutna eftersöksjägare som åtagit sig att stå till förfogande för trafikeftersök som börjar i eget markområde.

Får NVR-eftersöksjägare engagera vanliga jägare som förhållsskyttar?

Eftersöksjägare som ingår i NVR gör på uppdrag av polisen eftersök på trafikskadat vilt. Dessa har kompetens och specifik utbildning, utrustning och är försäkringsskyddade.

NVR-eftersöksjägaren ska om möjligt meddela markägaren innan ett eftersök genomförs på dennes mark, vilket är särskilt angeläget under allmän jakttid. Syftet med detta är enbart att informera.

Den vanlige jakträttsinnehavaren har dock rätt att inom ramen för vanlig jakt på ”sin” mark jaga vilt under lovlig tid på året och dygnet.

Om dessa kategorier jaktutövare skulle sammanträffa gäller att NVR-personen, som fått ett uppdrag från polismyndigheten, inte får hindras eller störas.

Men inom ramen för vanlig jakt har även jakträttshavaren rätt att jaga vilt som sammanstött med motorfordon.

Svaret är alltså nej vad gäller att engagera förhållsskyttar. Men i praktiken kan – enligt vad som sägs ovan – t.ex en trafikskadad älg fällas av en vanlig jägare under vanlig jakt.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2013-02-03 2022-05-19