Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Bisamprojektet

Bisamprojektet

Bisam blev 2017 upptagen på listan över främmande skadliga arter vilka enligt EU-lagstiftningen måste hanteras av medlemsländerna. Eftersom bisam finns i delar av Sverige måste åtgärder vidtas mot arten för att försöka utrota den.

Bisam har sedan 1950-talet funnits i norra Sverige då den vandrade in från Finland, dit den i sin tur blivit inplanterad. Arten har tidvis varit talrik i Norrbotten och Västerbotten, men har på senare år i stort sett försvunnit i stora delar av det tidigare utbredningsområdet, troligtvis på grund av någon sjukdom.

Den huvudsakliga populationen finns idag i den sydliga populationsfronten i Västernorrland, söder om Höga Kusten. Risken är stor att bisam kommer fortsätta sin spridning söderut, och om den når de bördiga våtmarksområdena i mellersta och södra Sverige kan den orsaka stor skada på andra arter och på infrastruktur.

Under senhösten 2017 fick mårdhundsprojektet i uppdrag av Naturvårdsverket att inventera det sydliga utbredningsområdet för bisam och föreslå åtgärder för att stoppa spridningen. Totalt hittades åtta sjöar med bisamhyddor vid inventeringen. Åtgärdsförslaget accepterades och ledde till ett nytt uppdrag vilket innebar försök att utrota populationen söder om Höga Kusten.

Höga Kusten utgör även i sig en för arten svårforcerad spridningsbarriär norrifrån vilket kommer att underlätta den fortsatta förvaltningen söder därom. Under vintern 2018 utbildades fältpersonalen på plats i Nederländerna vilka sedan 1950-talet har förvaltat bisam i sina kanaler och våtmarker för att de inte ska göra hål i dammvallarna och dränka landskapet. 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-06-11 2018-06-29