bakgrund

Minkprojektet - FAMNA

FAMNA-Förvaltning av amerikansk mink i Botnia-Atlantica området, är ett treårigt naturvårdsprojekt (2017-2020) inom ramen för EU programmet Interreg Botnia-Atlantica.

Projektets huvudsakliga mål är att utveckla ett storskaligt, permanent och effektivt förvaltningssystem för amerikansk mink, baserat på den senaste vetenskapliga kunskapen, i de av minken mest utsatta delarna av Botnia-Atlantica området.

Den amerikanska minken utgör ett hot mot den biologiska mångfalden i allmänhet och mot markhäckande fåglar i synnerhet. Den amerikanska minken är föreslagen att föras upp på EU:s lista över invasiva och främmande arter redan 2018, vilket kommer att ställa högre krav på myndigheter med förvaltningsansvar för amerikansk mink.

I praktiken går projektet ut på att fånga mink i stor skala med fällor och lokala jägares insatser. Storskalighet och kontinuitet är nyckeln till en lyckad förvaltning. Om man arbetar över för små områden sprider sig nya minkar in området man vill hjälpa varje år. Om insatsen avbryts efter några år kommer de högreproduktiva minkarna snart ha återhämtat sig till deras ursprungliga antal.

Den amerikanska minken har en kort levnadstid och populationen omsätts helt och hållet på 3-4år. Årsungarna har en stor naturlig dödlighet där endast 25-30% av ungarna överlever det första levnadsåret och av de minkar som överlever det första året så överlever endast ca 50% det andra levnadsåret. Lyckas projektet att fånga en betydande del av kvarvarande årsungar, som är de mest lättfångade, så kommer det sannolikt på ett antal års sikt begränsa nyrekryteringen i stor omfattning och därmed utarma minkpopulationen. För att lyckas så kommer det att kräva en fortsatt fångst och jakt bortom projekttiden därför kommer projektet även att arbeta fram modeller för hur detta kan lösas.

Projektets påverkan på den biologiska mångfalden kommer i första hand att mätas genom fågelinventeringar i samarbete med Umeå fågelförening- Umedeltats fältstation.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-02-14 2021-03-10