Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Terje Kolaas

Amerikansk mink-artbeskrivning

Den amerikanska minken (Neovison vison) har funnits i norden sedan mitten av 1920-talet då den togs hit i syfte att farmas som pälsdjur. Efterkrigstidens expansion inom minkbranschen medförde en ökad rymningsfrekvens och en relativt snabb spridning i norden. Den amerikanska minken i norden är ättlingar från farmade minkar och är därmed inget naturligt däggdjur i den nordiska faunan.

Minken tillhör mårddjuren och har en långsmal kropp med korta ben, färgen kan variera men är oftast mörkbrun med en vit fläck på hakan. Totallängden hos en minkhanne ligger mellan ca 45-75 cm och för en hona ca 45-65 cm. Minken finns i anslutning till vattendrag och på menyn finns vattenlevande insekter, groddjur, fisk, fågel och däggdjur.

Den Amerikanska minken är ett av Europas största hot mot den biologiska mångfalden i skärgårdsmiljöer. I de nordiska länderna är fågelarterna i skärgårdarna under 1000-tals år anpassade till en miljö utan rovdäggdjur och häckar därför ofta på marken. Den för miljön väl anpassade minken kan göra mycket stor skada på vissa fågelpopulationer och i värsta fall helt utrota en del arter.

Minken är revirhävdande vilket innebär att den skyddar sitt revir mot andra minkar, hanar och honor har skilda revir och revirets storlek uppgår till ca 1,5-3 km strandlinje. Minkhonan föder 3-6 valpar i maj-juni och föder upp ungarna själv utan hjälp från hanen. Familjebanden upplöses i juli-augusti och ungarna, främst hanvalparna, lämnar honans revir för att söka egna revir. Denna upplösning innebär att minken sprids relativt snabbt till nya platser där det finns lediga revir. Av denna anledning återfinns minken i de flesta vattendrag som innehåller föda för minken. Minkens år i en kort sammanfattning ser ut så här:

Oktober-januari
Varje mink har sitt eget revir som de försvarar mot andra minkar. Hanar och honor har egna revir med en viss överlappning mellan reviren. Gamla och/ eller klena minkar blir ofta utkonkurrerade och dör, även många unga minkar som misslyckas med att skaffa ett eget revir dör. Unga minkar passar på att byta revir om det hittar ett bättre och ledigt revir.

Februari-mars
Parningsid och hanarna lämnar sina revir och kan förflytta sig långt för att hitta honor att para sig med.

April
De flesta hanarna återvänder till sina revir efter parningen men en del hanar har dött under parningen oftast i strider med andra hanar. En del hanar passar på att byta revir om de hittar något ledigt och attraktivt område.

Maj-september
Ungarna föds nakna och hjälplösa i perioden maj-juni. Ungarna utvecklas snabbt och följer snart nog honan på jakt i reviret. I juli/ augusti börjar ungarna att lämna honans revir i jakt på ett eget revir.


2023-02-21 2023-02-21