Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Mostphotos

Projektbeskrivning

Mink (Neovison vison) är ett för Europa främmande skadligt rovdjur från Nordamerika. Predation av mink har lett till nedgångar och utdöenden av ett brett spektrum inhemska fågel-, däggdjurs- och amfibiearter i Europa, bl.a. inom Botnia- Atlanticaområdet.

Read in english
Read in finish

Minken är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i våra näringsrika våtmarker och skärgårdar. Det har genomförts ett stort antal projekt med inriktning på förvaltning av mink i Europa med positiva resultat. Gemensamt för alla framgångsrika förvaltningsprojekt hittills är dock höga kostnader i samband med intensiva lokala förvaltningsinsatser. I dagsläget genomförs av ekonomiska skäl endast akuta geografiskt begränsade förvaltningsinsatser inom Botnia-Atlantica-området.

Dagens förvaltning innebär dyra insatser som tillfälligt hjälper hotade arter lokalt, men på längre sikt kommer arter obönhörligen att dö ut på grund av minkens härjningar om inte ett nytt kostnadseffektivt förvaltningssystem snart ser dagens ljus. Ett flertal forskningsprojekt pekar på vikten av storskaliga permanenta förvaltningssystem som också tar hänsyn till minkens spridningsförmåga. Projektets huvudsakliga mål är att etablera ett storskaligt, permanent och effektivt förvaltningssystem, baserat på den senaste vetenskapliga kunskapen, i de av minken mest utsatta delarna av Botnia-Atlantica området, d.v.s i havs- och kustområdena samt i de till havet viktigaste rinnande vattendragen, inkluderande de till vattendragen knutna näringsrika våtmarkerna.

Vårt nya förvaltningssystem är lågintensivt, storskaligt och permanent. Systemet bygger på insatser i varje biologiskt möjligt minkhonehemområde och leder till funktionell utrotning av arten inom området. Den redan höga naturliga omsättningen i minkpopulationen gör att extra dödlighet bland årsungarna snabbt resulterar i en populationskollaps. Naturligtvis verkar insatserna även på de vuxna mer svårfångade djuren i populationen men det krävs inte för att nå de önskade resultaten. När väl minkpopulationen är utrotad får systemet sitta kvar permanent. Vår permanenta lågintensiva förvaltning gör att underhållet av systemet kan ske till ett minimum av skötsel. Ny teknik har dessutom öppnat nya dörrar för en effektivare förvaltning.

Nya innovativa fångstredskap utvecklas ständigt i de världsdelar som har störst problem med invasiva rovdjur, fångstredskap som har stor potential även i Europa, men som ännu är oprövade i vårt ekosystem och klimat. Vi kommer att utvärdera och jämföra ett flertal nya innovativa verktyg med dagens verktyg för att optimera vårt storskaliga och permanenta förvaltningssystem. Projektet innebär att Botnia-Atlantica-området är väl förberett att hantera både nuvarande situation och eventuell framtida värre minkpåverkan. På längre sikt (5-20 år och framåt) förväntar vi oss att minken inom Botnia-Atlanticas havs- och kustområden är funktionellt utrotad tack vare projektet, och att hotade fågelpopulationer har återhämtat sig så att den biologiska mångfalden är förbättrad jämfört med dagens situation.

Fler naturliga fågelarter och fler individer av varje art leder till en större upplevelse för besökarna i världsarvsområdet Höga kusten/Kvarkens skärgård och en högre kvalitet på produkten för företagen som bedriver upplevelseturism inom området. Projektets framgång utvärderas genom kontinuerlig övervakning av minkpopulationen och markhäckande fåglars häckningsframgång under, men även till viss del efter, projektets genomförande. De i projektet ingående länderna strävar efter att lära av varandras befintliga kunskaper och erfarenheter för att tillsammans utveckla en effektivare förvaltning. En effektiv kommunikation och kunskapsspridning kommer att leda till att förvaltningskonceptet sprids och implementeras i andra områden. All kommunikation kommer dessutom att ske så att alla har möjlighet att tillgodogöra sig informationen.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2023-02-21 2023-02-21