April -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

April -18

Vildsvinsstammen är stabil i länet som helhet men det finns fortfarande lokala variationer. Vildsvinen har haft relativt gott om föda och är därför i god kondition. Vi är nu långt inne i föryngringsperioden, så vidtag extra försiktighet. Många suggor är fortfarande dräktiga eller redan kultingförande. Håll etiken högt och var uppmärksam på att endast årsunge och kulting är lovlig fram till mitten av månaden, idka stor försiktighet vid jakt. Kultingförande suggor är alltid fredade. Var vaksam då vissa suggor fortfarande är högdräktiga., idka stor försiktighet och håll etiken högt.

Stammens status:

Det mesta tyder på att stammen är stabil, i länet.

Huvudföryngringsperiod:
Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar. 
Var försiktig vid jakt, då det finns kultingförande suggor. Kullstorlekarna bedöms normalstora till stora så här långt in i föryngringssäsongen.

Kullstorlek:

Normala, gynnsamt med vädret har varit gynnsamt under föryngringsperioden så här långt.

Födotillgång

Födotillgången är normal till gynnsam för årstiden. Under vintern har tillgången av foder från ek och bok

Klimat:

Normalt för årstiden.

Skadebild:

Skadebilden är varierande, inga kända större skador. De skador som uppstått är av "tätortsnära karaktär".

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):

Rekommendation: Stammens täthet varierar i länet, vilket också skall återspeglas i avskjutningen. Vi är nu inne i föryngringsperioden och endast årsunge och kulting är lovlig i mitten av April blir även de vuxna vildsvinen lovliga. Håll etiken högt och idka stor försiktighet vid jakt, tänk på att kultingförande suggor är fredade. Var även vaksam på att vissa suggor fortfarande är dräktiga.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-04-12 2018-04-12