Augusti -21 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Augusti -21

Vildsvinen lockas till spannmålsåkrar som nu börjar mogna. Var eftertänksam och håll etiken högt.  Inrikta jakt helt på kultingar, årsgrisar fjolingar. Låt vildsvinen vara ifred i skogen och lägg allt jakttryck på åkrarna under hela växtperioden.

Stammens status:
Det mesta tyder på att stammen är ganska stabil i länet som helhet, dock varierar tätheten stort inom länet. På sina håll i länet märks en tydlig minskning av stammen.

Huvudföryngringsperiod:
Huvuddelen av kullarna har fötts senare än vanligt. Det finns fortfarande en hel del smått i markerna. Var försiktig.

Kullstorlek:
Kullarnas storlek verkar vara normala.

Födotillgång:
Födotillgången är nu mycket god.

Klimat:
Vädret är gynnsamt.

Skadebild:
Vildsvinen dras till spannmålsåkrar och gräsvallar. Rapporter om besök i nysådda åkrar förekommer men det verkar vara ganska lugnt. Skadenivån i Blekinge som helhet är normal för årstiden.

Prognos:
Jakten inriktas på produktionsåkrarna för att minska risken för skador. Var extra försiktig då det förekommer kultingförande suggor. Kullarna har varit mer utspridda under senaste säsongen.  Skydda grödor och samverka gärna med andra jägare vid skyddsjakt för att lättare uppnå önskat resultat.

Rekommendation:
Anpassa jakttryck efter den lokala vildsvinstillgången. Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Det finns fortfarande många hondjur som har små kultingar, vilket kräver extra eftertanke. Även om alla vildsvin nu är lovliga så ska stor försiktighet tillämpas vid jakt, inte minst vid jakt i hög gröda.

Ett oerhört högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att hantera stammen samt att minska skadorna.

Under hela växtperioden ska jakten läggas på produktionsåkrarna och inte på åtlarna. Åtlarna kan fungera som avledande foderplatser. Det är viktigt för att minska skadorna att låta vildsvinen vara ifred i skogen samtidigt som jakttrycket är högt på åkrarna.

Det är oerhört viktigt att etiken hålls högt!  Även om det ska fällas många vildsvin så får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!

Glöm inte att det är dags att rapportera senaste jaktsäsongens avskjutning på www.viltdata.se

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-08-24 2021-08-24