December -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

December -17

Stammen verkar vara stabil, varken ökande eller minskande i länet som helhet men med stora lokala variationer.

Stammens status:

Det mesta tyder på att stammen är stabil, i delar av länet är stammen minskande.

Huvudföryngringsperiod:

De flesta kultingarna föddes under mars tom maj månad.
Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar.

Kullstorlek:

Normala

Födotillgång

Födotillgången är mycket god, det är rikligt med ekollon.

Klimat:

Mycket gynnsamt med en fuktig och varm höst samt en varm snöfattig vinter.

Skadebild:

Skadebilden på framförallt vallar varierar. Håll uppsikt på alla gräsmarker, då vi av erfarenhet vet att vi kan förvänta vildsvinsbesök på dessa.

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):

Det för årstiden varma och fuktiga vädret har gjort vallar och gräsmarker mycket attraktiva för vildsvinen. Håll uppsikt på alla gräsmarker, då vi av erfarenhet vet att vi kan förvänta vildsvinsbesök på dessa.

Rekommendation:
Stammens täthet varierar kraftigt i länet, vilket också skall återspeglas i avskjutningen och avskjutningens inriktning. Inrikta jakten med högt tryck på kultingar och årsgrisar, för att minska skadorna i skadedrabbade områden.
Nu är jakten med hund i full gång. Håll etiken högt både vad gäller avskjutningens inriktning samt vid jakten med hund! Hundar med olämpligt beteende skall ej användas vid jakt.
Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade och eftersom det är svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock ska jakten huvudsakligen inriktas på årsgrisar. "Tänk aldrig först & aldrig störst när en vildsvinsflock anländer.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-12-20 2017-12-20