December -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

December -18

Det mesta tyder på att stammen är stabil i länet. Stora lokala variationer förekommer.

Huvudföryngringsperiod:
Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar.  Var extra försiktig vid jakt, då det finns kultingförande suggor i rörelse.
Kullstorlekarna bedöms vara normalstora till stora.

Kullstorlek:
Normalstora till stora. Nya kullar tillkom under September och Oktober månad.

Födotillgång
Födotillgången är normal för väderleken på sina håll är det rikligt med ekollon och äpplen.

Klimat:
Normalt till varmt.

Skadebild:
Skadebilden är varierande, skador förekommer på flera håll i länet. På flera håll i länet har vildsvinen gått in i bostadsområden/tätbebyggt område. I de fall det finns problem med vildsvin nära bebyggelse så ska man vara noga med att plocka upp fallfrukt från trädgårdar så att de ej blir liggande, samt se till att ”viltsäkra sin kompost så att den inte är tillgänglig för viltet. Vad gäller övriga markområden med skadeproblematik skall jakten inriktas mot de områden där vildsvinen gör skada, åker, vall och betesmark. Lägg jakttrycket i första hand på årsgrisar.

Rekommendation: Stammens täthet varierar i länet, vilket också skall återspeglas i avskjutningen och avskjutningens inriktning. Inrikta jakten med högt tryck på årsgrisar, för att minska skadorna i skadedrabbade områden. Håll etiken högt både vad gäller avskjutningens inriktning samt val av jaktmetod. Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade och eftersom det är svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock ska jakten huvudsakligen inriktas på årsgrisar.
Håll alltid etiken högt och var extra vaksam vid jakt med hund, då vi vet att det finns kultingförande Suggor som fått nya kullar under September och Oktober.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-12-05 2018-12-05