Februari -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -18

Vildsvinsstammen är stabil i länet som helhet men det finns fortfarande lokala variationer. Vildsvinen har haft relativt gott om föda och är därför i god kondition. Vi är nu inne i föryngringsperioden, så vidtag extra försiktighet. Håll etiken högt och var uppmärksam då många suggor är kultingförande. Jakten med hund är nu över, och endast årsunge är lovlig.

Stammens status:

Det mesta tyder på att stammen är stabil, i delar av länet är stammen minskande.

Huvudföryngringsperiod:
Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar.
Var försiktig vid jakt, då det finns kultingförande suggor. Kullstorlekarna bedöms normalstora men det är fortfarande i början av föryngringssäsongen.

Kullstorlek:
Normala

Födotillgång
Födotillgången är normal för årstiden.

Klimat:
Gynnsamt klimat.

Skadebild:
Något mindre än normalt, skadebilden varierar, inga kända större skador
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):

Rekommendation: Stammens täthet varierar i länet, vilket också skall återspeglas i avskjutningen. Håll etiken högt och var uppmärksam då många suggor redan är kultingförande. Vi är nu inne i föryngringsperioden och jakten med hund är över. Endast årsunge är lovlig.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-02-09 2018-02-09