Februari -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -19

Stammens täthet varierar i länet, vilket också skall återspeglas i avskjutningen och avskjutningens inriktning. Inrikta jakten med högt tryck på årsgrisar, för att minska skadorna i skadedrabbade områden. Håll etiken högt!

Stammens status:
Det mesta tyder på att stammen är stabil till ökande i länet.
Huvudföryngringsperiod:
Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar.  Var extra försiktig vid jakt, då det finns kultingförande suggor i rörelse. Kullstorlekarna bedöms vara normalstora till stora. Nya kullar har tillkommit under januari och februari månad.

Kullstorlek:
Normalstora till stora. Nya kullar tillkom nu februari månad.

Födotillgång
Födotillgången är bra.

Klimat:
Normalt.

Skadebild:
Vi går nu in i en period med mindre med skador generellt.
Vad gäller marker med skadeproblematik skall jakten inriktas mot de områden där vildsvinen gör skada, åker, vall och betesmark. Lägg fortsatt jakttrycket i första hand på kultingar/årsgrisar.

Rekommendation: Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade och eftersom det är svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock ska jakten huvudsakligen inriktas på kultingar/årsgrisar. Från och med den 16 februari är de vuxna vildsvinen fredade.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-02-05 2019-09-03