Januari -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -18

Stammen verkar vara stabil, varken ökande eller minskande i länet som helhet men med stora lokala variationer.

Vildsvinsstammen är stabil i länet som helhet men det finns stora lokala variationer.
Vildsvinen har haft gott om föda under höst/vintern och är därför i god kondition.
Håll etiken högt både vad gäller avskjutningens inriktning samt vid jakten med hund!

Stammens status:

Det mesta tyder på att stammen är stabil, i delar av länet är stammen minskande.

Huvudföryngringsperiod:
Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar. 
Var försiktig vid jakt, då det finns kultingförande suggor, med nyfödda kultingar nu under Januari månad.

Kullstorlek:

Normala

Födotillgång

Födotillgången är god.

Klimat:

Mycket gynnsamt med en varm snöfattig vinter.

Skadebild:

Skadebilden varierar, inga kända större skador

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):

Rekommendation:
Stammens täthet varierar kraftigt i länet, vilket också skall återspeglas i avskjutningen och avskjutningens inriktning. Inrikta jakten med högt tryck på kultingar och årsgrisar. Var försiktig och uppmärksam vid jakt då många suggor är dräktiga eller redan kultingförande.
Nu är jakten med hund i full gång. Håll etiken högt både vad gäller avskjutningens inriktning samt vid jakten med hund! Hundar med olämpligt beteende skall ej användas vid jakt.

Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade och eftersom det är svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock ska jakten huvudsakligen inriktas på årsgrisar. "Tänk aldrig först & aldrig störst när en vildsvinsflock anländer.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-01-29 2018-01-29