Januari -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Januari -19

Stammens täthet varierar i länet, vilket också skall återspeglas i avskjutningen och avskjutningens inriktning. Inrikta jakten med högt tryck på årsgrisar, för att minska skadorna i skadedrabbade områden.

Stammens status:
Det mesta tyder på att stammen är stabil till ökande i länet.

Huvudföryngringsperiod:
Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar.  Var extra försiktig vid jakt, då det finns kultingförande suggor i rörelse. Kullstorlekarna bedöms vara normalstora till stora. Nya kullar har tillkommit under januari månad.

Kullstorlek:
Normalstora till stora. Nya kullar tillkom nu i Januari månad.

Födotillgång
Födotillgången är bra.

Klimat:
Normalt till varmt.

Skadebild:
Skadebilden är varierande, skador förekommer på flera håll i länet. På flera håll i länet har vildsvinen gått in i bostadsområden/tätbebyggt område. I de fall det finns problem med vildsvin nära bebyggelse så ska man vara noga med att plocka upp fallfrukt från trädgårdar så att de ej blir liggande, samt se till att ”viltsäkra sin kompost så att den inte är tillgänglig för viltet. Vad gäller övriga markområden med skadeproblematik skall jakten inriktas mot de områden där vildsvinen gör skada, åker, vall och betesmark. Lägg fortsatt jakttrycket i första hand på årsgrisar.

Rekommendation: Håll etiken högt både vad gäller avskjutningens inriktning samt val av jaktmetod. Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade och eftersom det är svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock ska jakten huvudsakligen inriktas på årsgrisar.

Håll alltid etiken högt och var extra vaksam vid jakt med hund, då vi vet att det finns kultingförande Suggor som fått nya kullar under Januari månad.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-01-21 2019-09-03