Maj -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -18

Vildsvinsstammen är stabil i länet som helhet men det finns fortfarande lokala variationer. Vildsvinen verkar vara i god kondition och födotillgången och klimatet är gynnsamt. Nu har grödorna börjat växa till ordentligt och blivit begärliga för vildsvinen. Håll därför uppsikt på alla gräsmarker, då vi av erfarenhet vet att dessa är väldigt attraktiva för vildsvinen så här års.

Stammens status:

Det mesta tyder på att stammen är stabil, i länet.

Huvudföryngringsperiod:
Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar. 
De flesta suggor har nu fått sina kultingar. Var extra försiktig vid jakt, då det finns kultingförande suggor i rörelse. Kullstorlekarna bedöms normalstora till stora.

Kullstorlek:

Normalstora till stora.

Födotillgång

Födotillgången är gynnsam.

Klimat:

Normalt för årstiden.

Skadebild:

Skadebilden är varierande, inga kända större skador.

Rekommendation: Stammens täthet varierar i länet, vilket också skall återspeglas i avskjutningen. Håll etiken högt och idka stor försiktighet vid jakt, tänk på att kultingförande suggor är fredade. Nu har grödorna börjat växa till ordentligt och blivit begärliga för vildsvinen. Håll därför uppsikt på alla gräsmarker, då vi av erfarenhet vet att dessa är väldigt attraktiva för vildsvinen så här års. Inrikta jakten på de yngre vildsvinen, årsgrisar och kultingar. Detta för att behålla den sociala strukturen (ledarsuggan lär flocken funktionellt socialt beteende och synkroniserar brunsten) hos vildsvinen och på så sätt minska skaderisken.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-05-09 2018-05-09