Maj -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -19

Stammen är stabil till ökande i länet som helhet. Det finns fortfarande stora lokala variationer.

Stammens status:
Det mesta tyder på att stammen är stabil till ökande i länet.

Huvudföryngringsperiod:
Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar. Var extra försiktig vid jakt, då det finns kultingförande suggor i rörelse. Kullstorlekarna bedöms vara normalstora till stora.

Kullstorlek:
Normalstora till stora.

Födotillgång
Födotillgången är bra.

Klimat:
Gynnsamt.

Skadebild:
Vad gäller marker med skadeproblematik skall jakten inriktas mot de områden med åkermark där vildsvinen gör skada. Lägg fortsatt jakttrycket på kultingar/årsgrisar. Samverka gärna med andra jägare vid skyddsjakt för att lättare uppnå önskat resultat.

Rekommendation:
Stammens täthet varierar i länet, vilket också skall återspeglas i avskjutningen. Inrikta jakten med högt tryck på årsgrisar, för att minska skadorna i skadedrabbade områden. Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade. Håll etiken högt! Den utdragna föryngringsperioden gör att det ställs extra höga krav på etiken, eftersom det allt som oftast finns små kultingar i markerna

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-04-30 2019-09-03