Maj 2021 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj 2021

Våren har kommit på allvar men det är fortfarande ganska kyligt men ändå relativt gynnsamt. Vildsvinen börjar nu visa sig på vallarna främst för det nya färska gräset. Inrikta jakt helt på kultingar, årsgrisar fjolingar. Låt vildsvinen vara ifred i skogen och lägg allt jakttryck på åkrarna under hela växtperioden.

Stammens status:
Det mesta tyder på att stammen är ganska stabil i länet som helhet, dock varierar tätheten stort inom länet. På sina håll i länet märks en tydlig minskning av stammen.

Huvudföryngringsperiod:
Det rapporteras kontinuerligt om kullar med smågrisar, men ingen tydlig ”puckel” har hittills kunnat skönjas.  Men man måste räkna med att det finns en del smått i markerna.

Kullstorlek:
Kullarnas storlek verkar vara något under det normala till normala.

Födotillgång:
Födotillgången är nu mycket god.

Klimat:
Vädret har varit gynnsamt. Men de senaste veckornas kyliga väder kan vara tufft för nyfödda kultingar. Normal kan upp mot 25 % av kultingarna dö under de första månaderna, inte minst vid blött väder i kombination med kylig temperatur.

Skadebild:
Vildsvinen hittar mycket av sin föda i skogen men dras även till nysådda åkrar, vallar och gräsytor. Det färska gräset på vallarna är mycket attraktivt för vildsvinen och drar ordentligt. Men de betar främst gräs och bökar betydligt mindre vid denna tidpunkt. Rapporter om besök i nysådda åkrar förekommer men det verkar vara ganska lugnt. Skadenivån i Blekinge som helhet är normal för årstiden.

Prognos:
En ganska lugn period. Jakten inriktas på produktionsåkrarna för att minska risken för skador. Merparten av kultingarna borde födas under denna period. Skydda grödor och samverka gärna med andra jägare vid skyddsjakt för att lättare uppnå önskat resultat.

Rekommendation:
Anpassa jakttryck efter den lokala vildsvinstillgången. Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Det finns många hondjur som är dräktiga eller har små kultingar, vilket kräver extra eftertanke. Även om alla vildsvin nu är lovliga så ska stor försiktighet tillämpas vid jakt, inte minst vid jakt i hög gröda.

Ett oerhört högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att hantera stammen samt att minska skadorna.

Under hela växtperioden ska jakten läggas på produktionsåkrarna och inte på åtlarna. Åtlarna kan fungera som avledande foderplatser. Det är viktigt för att minska skadorna att låta vildsvinen vara ifred i skogen samtidigt som jakttrycket är högt på åkrarna.

Det är oerhört viktigt att etiken hålls högt!  Även om det ska fällas många vildsvin så får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-05-28 2021-05-28