Mars -18 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -18

Stammen är stabil i länet som helhet, på sina håll minskande. Det finns stora lokala variationer.

Stammens status:
Det mesta tyder på att stammen är stabil, i länet.

Huvudföryngringsperiod:
Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar. 
Var försiktig vid jakt, då det finns kultingförande suggor. Kullstorlekarna bedöms normalstora men det är fortfarande i början av föryngringssäsongen.

Kullstorlek:
Normala

Födotillgång
Födotillgången är normal för årstiden.

Klimat:
Normalt för årstiden.

Skadebild:
Något mindre än normalt, skadebilden varierar, inga kända större skador

Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):

Rekommendation: Stammens täthet varierar i länet, vilket också skall återspeglas i avskjutningen. Vi är nu inne i föryngringsperioden och endast årsunge och kulting är lovlig.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-03-08 2018-03-08