Mars -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Mars -19

Stammen är stabil till ökande i länet som helhet. Det finns fortfarande stora lokala variationer.

Stammens status:
Det mesta tyder på att stammen är stabil till ökande i länet.

Huvudföryngringsperiod:
Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar. Var extra försiktig vid jakt, då det finns kultingförande suggor i rörelse. Kullstorlekarna bedöms vara normalstora till stora. Nya kullar har tillkommit under januari och februari månad.

Kullstorlek:
Normalstora till stora.

Födotillgång
Födotillgången är bra.

Klimat:
Normalt.

Skadebild:
Vi går nu in i en period med mindre med skador generellt.
Vad gäller marker med skadeproblematik skall jakten inriktas mot de områden där vildsvinen gör skada, åker, vall och betesmark. Lägg fortsatt jakttrycket på kultingar/årsgrisar.

Rekommendation:
Stammens täthet varierar i länet, vilket också skall återspeglas i avskjutningen. Inrikta jakten med högt tryck på årsgrisar, för att minska skadorna i skadedrabbade områden. Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade. Från och med den 16 februari är de vuxna vildsvinen fredade. Håll etiken högt och var uppmärksam på att endast årsunge och kulting är lovlig.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-03-08 2019-09-03