November -17 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

November -17

Vildsvinsstammen verkar vara stabil i länet som helhet men med stora lokala variationer. Lokalt förekommer stora problem med uppbökade vallar. Håll därför uppsikt på alla gräsmarker, då vi av erfarenhet vet att dessa är väldigt attraktiva för vildsvinen.

Stammens status:

Det mesta tyder på att stammen är stabil, varken ökande eller minskande.

Huvudföryngringsperiod
:
De flesta kultingarna föddes under mars tom maj månad.
Dräktighetstiden hos vildsvin är, liksom hos tamsvin, 3 månader- 3 veckor-3 dagar. 


Kullstorlek:

Normala


Födotillgång

Födotillgången är mycket god, det är rikligt med ekollon.

Klimat:

Mycket gynnsamt med en fuktig och varm höst. 


Skadebild:

Skadebilden på framförallt vallar varierar. Lokalt förekommer stora problem. Håll uppsikt på alla gräsmarker, då vi av erfarenhet vet att vi kan förvänta vildsvinsbesök på dessa.


Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):

Det för årstiden varma och fuktiga vädret har gjort vallar och gräsmarker mycket attraktiva för vildsvinen. Håll uppsikt på alla gräsmarker, då vi av erfarenhet vet att vi kan förvänta vildsvinsbesök på dessa.


Rekommendation:
Stammens täthet varierar kraftigt i länet, vilket också skall återspeglas i avskjutningen och avskjutningens inriktning. Inrikta jakten med högt tryck på kultingar och årsgrisar, för att minska skadorna i skadedrabbade områden.
I de delar av länet med skadeproblematik ska jakten riktas mot de områden där vildsvinen gör skada. Det är bättre att bedriva jakten där djuren gör skada och låta dem ha lugn och ro där de inte ställer till med problem. Håll etiken högt både vad gäller avskjutningens inriktning samt vid jakten med hund.

Var uppmärksam på att kultingförande suggor alltid är fredade och eftersom det är svårt att veta vilka hondjur som är förande i en flock ska jakten huvudsakligen inriktas på årsgrisar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-11-07 2017-11-08