Svenska Jägareförbundet

Meny

Oktober 2021

Var eftertänksam och håll etiken högt. Inrikta jakt på kultingar, årsgrisar fjolingar. Var extra noggrann nu när jakten med lös hund är i full gång, då det fortfarande förekommer förande suggor med mindre kultingar födda under sensommaren.

Stammens status:
Det mesta tyder på att stammen är ganska stabil i länet som helhet, dock varierar tätheten stort inom länet. Stora variationer inom länet.

Huvudföryngringsperiod:
Huvuddelen av kullarna har fötts senare än vanligt. Det finns fortfarande en hel del smått i markerna eftersom kullarna är utspridda över året. Var försiktig och håll etiken högt.

Kullstorlek:
Kullarnas storlek verkar vara normala.

Födotillgång:
Födotillgången är nu mycket god. Tillgång till ekollon

Klimat:
Vädret är gynnsamt. 

Skadebild:
Skadenivån i Blekinge som helhet är normal för årstiden. Men med hösten kommer fallfrukten, vildsvinen söker sig gärna till trädgårdar den här perioden då det oftast brukar finnas fallfrukt att tillgå. Ta hand om eventuell fallfrukt i trädgårdar samt säkra komposten för att undvika att locka vildsvinen till besök.

Prognos:
Var extra försiktig då det förekommer kultingförande suggor. Kullarna har varit mer utspridda under senaste säsongen och vi har kultingar som fötts under juli/ augusti.

Den gynnsamma väderleken och tillgång till ekollon skapar goda förutsättningar för vildsvinen.

Rekommendation:
Anpassa jakttryck efter den lokala vildsvinstillgången. Rätt avskjutning av rätt individer är en grundförutsättning för en bra förvaltning och förebyggande av skador. Det finns fortfarande många hondjur som har små kultingar, vilket kräver extra eftertanke. Även om alla vildsvin nu är lovliga så ska stor försiktighet tillämpas vid jakt.

Ett oerhört högt jakttryck på kultingar och årsgrisar är det i särklass viktigaste för att hantera stammen samt att minska skadorna. Inrikta jakten med ett högt jakttryck på kultingar och årsgrisar.

Det är oerhört viktigt att etiken hålls högt! Även om det ska fällas många vildsvin så får vi inte under några omständigheter tulla på etiken eller säkerheten!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-10-07 2021-10-07