Juni 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Juni 2020

Sommaren är här och grödorna växer, rapsen har blommat av och då är det inte ovanligt att vildsvinen etablerar sig i dessa fält. Rågfälten är också attraktiva för vildsvinen, inte ur födosynpunkt utan att dom uppehåller sig här för att ta daglega.

Det är viktigt att brukaren håller uppsikt, när det uppkommer skador så behövs jakt på aktuellt fällt för att begränsa fortsatta skador. Om man inte själv är jägare eller att tiden inte medger jakt så kontakta någon jägare som kan hjälpa till och begränsa skadorna i fälten, har man jakten utarrenderad så ha kontakt med jakträttsinnehavaren så att denne har beredskap att vidta nödvändiga åtgärder vi behov. Man kan också få hjälp av Svenska Jägareförbundet, för information och anmälan går man in på vildsvinshjalp.nu

Alla bör vara uppmärksamma i samhällen och städer, rapportera till din kommun om man ser eller får skador förorsakade av vildsvin.

Det är mycket gott om föda i naturen för vildsvinen och klimatet är mycket gynnsamt.
Det rapporteras om mycket kultingar i markerna.

Alla vildsvinen lovliga förutom sugga som åtföljs av kultingar, var väldigt uppmärksam på dragna spenar.
Vildsvinsstammens täthet varierar inom länet.

Stammens status:
Något ökande.

Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är februari till maj, nyfödda kultingar kan förekomma hela året.

Kullstorlek:
Medel till stora.

Födotillgång
Tillgången på är mycket god.

Klimat:
Mycket gynnsamt. 

Skadebild:
Det är risk för skador främst på vallar, betesmarker men förekommer även i men förekommer också i raps och rågfält.

Prognos 
Nu när det är sommar så är det främst vallar, betesmarker, raps och råg som är drabbade, man kan även se att aktiviteten hos vildsvinen ökar.

Rekommendation:
Inrikta jakten till de områden som skadas av vildsvin, åteljakt i skogsområden bör undvikas under denna period. Vildsvinen skall här få en lugn miljö så dom inte ”skräms” ut på växande gröda!

Inrikta jakten på unga vildsvin, framförallt gyltor, det är skydd av grödor som är viktigast nu.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-06-03 2020-06-03