April -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

April -19

April månad är en av de månader då vildsvinen har högst föryngring. Det är därför viktigt att man tänker på etiken när man är ute och skyddsjagar så att man inte skjuter kultingförande suggor! Vildsvinen i Jönköpings län har under våren tenderat till att göra stora skador på vallar och betesmarker i länet. Det är viktigt att man riktar skyddsjakten mot de vallar, åkrar och betesmarker som är utsatta av skada. Samverkan mellan brukare, markägare och jägare är en förutsättning för att kunna minimera skadorna som vildsvinen orsakar.

Stammens status:
Stabil till ökande med lokal variation

Föryngringar:
Sker överallt i länet under denna period.

Kullstorlek:
Normala till stora kullar med lokal variation.

Födotillgång:
God tillgång på föda i skogsmarken.

Klimat:
Stabilt

Skadebild:
Rapporter om stora skador på främst vall och betesmarker. Varierar emellertid kraftigt inom länet.

Prognos:
Det är ett gynnsamt klimat för föryngringsperioden och fler kultingar kan komma att överleva en längre period än föregående säsong. De indikationer som finns på att det lokalt även kan förekomma stora kullar gör att stammen kan komma att öka något.

Rekommendationer:
Rikta jakten till de skadedrabbade vallarna, betesmarkerna och åkrarna. Tänk på att suggorna kan ha kultingar i boet och håll etiken mycket högt! Samverka för att lyckas minimera skadenivåerna så gott det går.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-04-15 2019-09-12