Svenska Jägareförbundet

Meny

September -16

Vildsvinsstammen varierar inom länet. Det finns fortfarande oskördade grödor, främst majs, som är i behov av skyddsjakt och störningar för att minska skador orsakade av vildsvin. Skyddsjakt i majsodlingar är svåra och kräver ett bra samarbete mellan brukare och jägare för att nå största framgång. Stör inte vildsvinen i skogen så länge de oskördade grödorna finns kvar utan rikta jakten dit istället.

Vildsvinen är etablerade i hela länet med några få undantag. Populationen täthet varierar stort och de tätaste områdena finns i nordöstra och sydvästra delarna av länet.

Stammens status:
 Stabil men med stor lokal variation i täthet.
Huvudföryngringsperiod
 Huvudföryngringsperioden verkar vara över även om det finns sent födda kullar.
Kullstorlek:
Normala.
Födotillgång
 God, men torrt i markerna. Mycket ekollon som gynnar vildsvinen genom en högre reproduktion. Jakten försvåras eftersom vildsvinen blir mer utspridda i landskapet och uppehåller sig på områden där de vistas mindre under ett år med mindre ekollon.
Klimat:
 Gynnsamt. Milt och torrt.
Skadebild:
 Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök i de grödor som ännu inte skördats samt till marker med äldre ekar där de söker ollon. Jaga främst vildsvinen i fält med kvarstående gröda där de gör skada. Det är främst majsodlingar som inte skördats ännu.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
 Milt och torrt ger gynnsamma förhållanden. Den stora tillgången på ekollon kan resultera i en ökad reproduktion 2017.
Rekommendation:
 Rikta jakten mot de oskördade grödorna och försök undvik att bedriva jakt vid åtlar som ligger långt från åkermark. Samarbete mellan jägare och brukare för att underlätta skyddsjakten i majs är nödvändig om skyddsjakten ska bli effektiv. Ett exempel på samarbete är att brukaren slår skjutgator i majsen för att underlätta skytte samt var av rätt vildsvin.
Länstext:
 Vildsvinsstammen varierar stort inom länet. De tätaste stammarna finns i de nordöstra och sydvästra delarna av länet. Det arbetas med samverkan mellan olika intressen för att förvalta vildsvinen på bästa sätt.
 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-09-29 2019-06-04