Svenska Jägareförbundet

Meny

Februari -17

I områden med skadeproblematik, rikta jakten mot de områden där vildsvinen gör skada. Det är bättre att bedriva jakten där djuren gör skada och låta dem ha lugn och ro där de inte skadar. Vildsvinsstammens täthet varierar stort inom länet. Ett gynnsamt klimat och goda förutsättningar att finna föda under 2016 kan bidra till en hög tillväxt under 2017.

Stammens status:
Stabil till ökande med lokal variation.
Huvudföryngringsperiod
Huvudföryngringsperioden är februari till maj, men nyfödda kultingar kan förekomma hela året. Många av de hondjur som skjutits efter årsskiftet har relativt långt gången dräktighet. Hade det fått föda fram kultingarna hade dessa troligen fötts i början av mars. Detta ger en fingervisning när vi kan förvänta oss de flesta födslarna.
Kullstorlek:
Normala-Stora 
Födotillgång
Hösten och en stor del av vintern har varit mild. Det har nu blivit något kallare och platser där det åtlas blir allt mer viktigare i vildsvinens födosök. Tänk på att åtlar lockar till sig vilt och kan förändra rörelsemönstret. Åtelplatser ska inte placeras nära trafikerade vägar eller skadekänsliga områden. Endast oförädlade jordbruksprodukter får användas vid åtling.
Klimat:
Gynnsamt. 
Skadebild:
Vildsvinen förlägger huvuddelen av sitt födosök i skogen, på vallar och betesmarker samt till marker med äldre ekar där de söker ollon. Vid mild och fuktig väderlek drabbas särskilt vallar och betesmarker av vildsvinsbök.
Prognos (Vad kan vi förvänta oss i närtid beträffande stammens status och skadebild):
De naturliga förutsättningarna har varit goda för vildsvinen. En mild och torr sommar och höst i kombination men mild vinter gör att vildsvinen har lätt att finna föda. Under 2016 var det dessutom ett ekollonår vilket ger vildsvinen än bättre förutsättningar i form av en högre reproduktion 2017.
Rekommendation:
Samarbete mellan jägare och brukare möjliggör en bättre förutsättning för att minska de skador som kan uppstå. Rikta jakten till de områden som skadas av vildsvin. Dessa områden är framförallt betesmarker och vallar.
Inrikta jakten på unga vildsvin, årsgrisar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-03-07 2019-06-04