Svenska Jägareförbundet

Meny

December 2021

Julmånaden december har anlänt och med den stora mängder snö i vårt län. Risk för mäktigt snödjup på sina håll och även tjäle kan innebära svårare tider för vildsvinen. Glöm inte att stödja viltet när de har de svårt, för vildsvin är det framför allt vid mäktig tjäle som deras foderresurser tryter snabbt. Stödutfodring kan vara nödvändigt då dessa väderfenomen inträffar.

Stammens status:
Minskande till ökande med lokal variation. I absoluta merparten av länet rapporteras det om minskande stammar, även om det kan skilja sig lokalt.

Huvudföryngringsperiod/Kullstorlek:
Huvudsaklig föryngring under april månad, men andra tidpunkter förekommer. Kullstorlekarna är normala i storlek. Rapporter om sent födda kullar har inkommit och då tenderar kullarna att vara mindre.

Födotillgång/Klimat:
Födotillgången varierar i länet med tjäle och snömängd. I de områden med mäktig tjäle är födotillgången låg medan i andra områden med mindre tjäle är den normal för årstiden. Även snödjupet påverkar födotillgången för vildsvinen, om än i mindre utsträckning. Klimatet är ogynnsamt för vildsvinen just nu.

Skadebild:
Skadebilden i större delen av länet är låg, om än med lokala variationer. På vissa håll har det varit god tillgång på ekollon vilket medfört ökad frekvens av bök i vallar under hösten. Men i stora drag rapporteras om en låg skadebild.

Prognos:
Vildsvinsstammen tenderar att minska, inte bara utifrån rapporter som skickas in utan även om man ser till trafikskador med vildsvin. Trotts att trafiken ökat efter att pandemin avtog i somras så har vildsvinsolyckorna minskat jämfört med tidigare år, detta har inte hänt med övriga viltslag vilket är en indikation på minskande vildsvinsstammar i Jönköpings län.

Rekommendationer:
Arbeta med en lokalt anpassad förvaltning för att hålla vildsvinsstammen på önskad nivå. Tänk på att hålla en hög etik i jakten, skjut unga djur först och glöm inte att suggor som åtföljs av små bruna och randiga kultingar är fredade året runt. Stödutfodring kan behövas i de områden där tjälen är mäktig, och i dessa fall ska de inte fungera som en åtel utan jakt bör inte ske i de områden där utfodring sker. Utfodring bör endast göras med naturligt foder såsom spannmål, majs eller ensilage. Svenska Jägareförbundet avråder helt användandet av sockerbetor vid utfodring.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-12-09 2021-12-09