Maj -19 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj -19

Vi går nu in i maj månad och många suggor har nu fått sina kultingar. Det kommer emellertid fortfarande in rapporter om att föryngringar fortfarande pågår i länet. Därför är det viktigt att man tänker på etiken när man jagar på fält med skyddsbegärlig gröda så att man inte skjuter kultingförande suggor. För att lyckas minimera skador på jordbruksmark är det viktigt att man arbetar med god samverkan mellan markägare, jägare och jordbrukare.

Stammens status:
Stammen är stabil till ökande med lokal variation. Rapporterna skiljer sig åt beroende på vilket område i länet man är i. Ingen rapport om minskande stam har inkommit.

Föryngringar:
Den normala huvudföryngringsperioden är mellan februari till maj. Det finns rapporter om att kultingarna har börjat komma ut på fälten finns, men även en del rapporter om suggor som ännu inte fått sina kultingar.

Kullstorlekar:
Samtliga rapporter indikerar på att kullarna är stora i år. Mellan 6 – 10 kultingar i kullarna har rapporterats in.

Födotillgång:
God födotillgång.

Klimat:
Det varma och torra klimatet gynnar föryngringsmöjligheterna för vildsvinen. Det är mindre risk att de nyfödda kultingarna stryker med pga. vädret.

Skadebild:
Normal till stor med lokal variation. Det har under våren varit mycket stora skador på vallar och betesmarker, men har nu på vissa håll minskat något. Viktigt att man arbetar för att skydda sina fält från skador genom samverkan.

Prognos:
Det gynnsamma klimatet gör att det finns stor chans för kultingarna att överleva de 3 första månaderna. Detta gör att färre suggor riskerar att gå i ombrunstning och jakten kan riktas mot årsgrisar.

Rekommendation:
Det är viktigt att man riktar jakten till fält med skyddsbegärlig gröda och där skadorna orsakade av vildsvin är stora. Låt vildsvinen vara ifred i skogen där de inte gör skada. Rikta avskjutningen mot årsgrisar och tänk på att hålla etiken högt! Risken för att en sugga har kultingar som inte syns till är stor. För att minimera skadorna orsakade av vildsvin är det viktigt med god samverkan och att man tillsammans gör det man kan för att minska skadorna.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-04-30 2019-09-12