Maj 2020 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Maj 2020

På många håll i länet är nysådden i backen och vildsvinen drar sig gärna dit för att äta. Samtidigt är det fortfarande den period som det normalt sett föds mycket kultingar, vilket ställer krav på jägarna att verkligen veta vad det är för vildsvin man skjuter.

Stammens status:
Stabil till ökande med lokal variation.

Huvudföryngringsperiod/kullstorlek:
Huvudföryngringsperioden är normalt sett mars – maj, än så länge har det inte inkommit många rapporter om nyfödda kultingar. Emellertid verkar föryngringarna variera lokalt då det kommit in någon enstaka rapport om tidigt födda kullar. Kullstorleken på de rapporter som kommit in är normala till stora.

Födotillgång/klimat:
Födotillgången är god i skog och mark och klimatet är förnärvarande stabilt.
Skadebild: Normal till ökande med lokal variation. Främst rapporter om skador på nysådda åkrar.

Prognos:
Beroende på hur föryngringarna ser ut är det svårt att säga hur vida stammen kommer att öka eller om den ligger stabilt. Tidigare har det varit relativt lugnt med skador, men i samband med vårbruket har skadorna börjat komma.

Rekommendationer: Samverka mellan berörda parter och intensifiera skyddsjakten. Jaga inte på åtlar som finns i skogen utan låt vildsvinen vara i fred på den plats där de inte gör någon skada. Var mycket uppmärksam på om suggorna har dragna spenar, om så är fallet bör man avstå från skott av både skadeförebyggande och etiska skäl. Risken med att fälla en sugga är att hennes kultingar blir stora skadegörare då de saknar ledarskap.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-05-06 2020-05-06